Äganderätt satt på undantag

Blogginlägg

I SLA den 10 juni läser jag en artikel som gör mig arg och upprörd. Den handlar om hur Länsstyrelsen i Västra Götalands län mer eller mindre tilltvingat sig en del av en enskild jordbrukares markegendom för att omvandla den till naturreservat.

Utvecklingen av s k Natura 2000-områden och naturreservat syftar till att bevara biotopisk mångfald och skydda hotade djur- och växtarter. I grund och botten är det EU-direktiv som ligger till grund för detta. Intentionen är så klart god. Det är angeläget för oss alla att skydda naturen och slå vakt om artrikedomen i vårt land och i Europa.

Men den aktuella  metoden för detta ter sig kontraproduktiv och tränger undan en väsentlig mänsklig rättighet; äganderätten. De arter, som nu Länsstyrelsen säger sig vilja skydda, har dessutom etablerat sig och fått sina livsbetingelser genom generationers arbete med jordbruk och djurhållning i markerna. Detta har låtit sig göras genom ägarens omsorg om marken och helt utan en enda statstjänstemans inblandning. Det man äger vårdar man.

I det Sverige, som stått under socialistiskt styre i decennier, gror här och var misstänksamhet mot det privata ägandet. Det statliga värnet av orkidéer och ovanliga svampar i Skultorp tycks således inte kunna anförtros en markägare. I lagens namn stövlar därför myndiga byråkrater in i kulturlandskapet och tar med hjälp av administrativa krumbukter och skattebetalarnas pengar över det. Att markägaren inte samtycker är av underordnad betydelse.

Detta är, som sagt, först och främst ett allvarligt intrång i äganderätten! Det är förvånansvärt att Sverige, efter åtta år av borgerligt styre, ännu tolererar godtycklig socialisering av enskild egendom. För det andra är det inte nödvändigtvis så att Länsstyrelsens byråkrater alls är bäst lämpade att förvalta jorden och de skyddsvärda arterna. Dessa är ju ofta en produkt av det sammanhang som de uppstått i. Ett sammanhang som omintetgörs när de bryts ut och övergår till reservat med restriktioner.

Så här ska det inte vara. Det råder inte nödvändigtvis alls några konkurrerande intressen mellan att å ena sidan bruka marken och å andra sidan bevara arter. Naturvården måste därför i högre grad ske i samverkan med markägarna. Inte genom tvångsinlösen av deras egendom.

LÄNKAR:

Kritisk mot agerande i naturområde – SLA 10 juni 2014

3 Replies to “Äganderätt satt på undantag”

 1. Anders G skriver:

  Tack för kommentarer och inspel. Det är viktiga frågor som jag gärna lär mig mer om och fördjupar mig i. Äganderätten är för mig central. Dessutom tycker jag hjärtligt illa om regler och lagar som ger myndigheter utrymme att jävlas med folk i största allmänhet. Det är inte värdigt en rättsstat.

 2. Anders Darenius skriver:

  Hej!
  Om du vill engagera dig i äganderättsproblematiken som gäller djur, så lovar jag dig att du kommer att få en störtflod av sympatier. Bakom regler som införs i djurskyddets, smittskyddets och livsmedelssäkerhetens namn finns det dolda agendor. Ett enda exempel: Varför är köttet från korsningshästar otjänligt som livsmedel medan det går utmärkt att sälja köttet från rasrena djur? För att kunna avslöja dessa agendor krävs civilkurage och kompetens. Väldigt få besitter båda dessa egenskaper.
  Med vänlig hälsning
  Anders Darenius
  leg vet

 3. Wincent Kvarnrud Stora Rud 1 542 94 Mariestad skriver:

  Jag är själv drabbad, för 4årsedan damp det ner ett beslut om ett markområde på min egendom har belags med resevatförordnande. Vid ett allmänt informationsmöte redogjorde Lst. för hur värdering tillgår, Lst lämnar uppdrag till värderingsman, godkänner inte jag denna värdering av min egendom, uppger Lst. att då får jag stämma staten, då går ärendet till en prövningsnämnd, alltså mister jag helt kontrollen över min egendom och äganderätten är helt ställd åt sidan. under tiden lägger Lst. “död hand över området” uppger de. Äganderätten har förvandlats från att vara en rättighet till att vara en skyldighet.
  Mäklareförbundet gick nyligen ut i ATL och meddelade att Skogsstyrelsens kartmarkering med punkt om hänsyntagande sänker fastighetsvärdet till hälften utan att ägaren har en aning om tilltaget.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen