Alliansen ökar valfriheten i förskolan

Allianskamrater SkN

Idag har jag och mina Allianskamrater i skolnämnden i Skövde presenterat förslag, som ska öka valfriheten i Skövdes förskoleväsende.

Skövde kommun har en bra förskoleverksamhet, som vi är stolta över. 64 % av medarbetarna i förskolan är högskoleutbildade förskolelärare, jämfört med riksgenomsnittets 54 %. Vårt mål är att 75 % av medarbetarna i förskolorna ska vara förskolelärare, vilket vi menar bidrar till att ytterligare utveckla kvaliteten i verksamheten.

Skövde kommun är idag också den totalt dominerande aktören på förskoleområdet. 35 av de befintliga förskolorna drivs i kommunal regi, medan endast nio är fristående. Flera av dessa är mindre enheter med relativt få barn. Alliansen i Skövde menar att det av flera skäl är angeläget och eftersträvansvärt att underlätta för fler fristående förskolor att öppna i Skövde. Vi menar att fristående förskolor förstärker och kompletterar utbudet. Vi vill ge förutsättningar för att utveckla en mångfald av olika former, inriktningar och storlekar inom det samlade förskoleutbudet i kommunen. Detta ökar barnfamiljernas faktiska valfrihet inom barnomsorgen. Vi tror också att en positiv konkurrenssituation är gynnsam för den totala kvalitetsutvecklingen av förskolorna i Skövde. Bra kan bli bättre! Slutligen ser vi ett värde i att medarbetare får fler arbetsgivare att välja bland för att utvecklas och göra karriär.

Vi har identifierat ett antal åtgärder, som bör genomföras för att vi ska uppnå en ökad mångfald i Skövdes förskoleutbud.  Sammanfattningsvis vill vi göra det enklare för fristående förskolehuvudmän att etablera verksamhet i Skövde. Vi vill också använda den förestående expansionen på förskolesidan åt att öka inslagen av fristående huvudmän. Slutligen vill vi underlätta för föräldrar att, utifrån relevant och tillgänglig information, fatta medvetna och välgrundade beslut om val av förskola för sina barn.

LÄNKAR

Alliansens förslag: Större valfrihet i förskolan
Skövde Nyheter 26 mars 2013

Tappade uppkopplingen