Alliansen stärker grundskolan

Camilla WG och AJOHIdag publicerar Skaraborgs Läns Tidning, VästgötaBladet och Falköpings Tidning en artikel av mig och riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall:

Sedan alliansen tillträdde år 2006 har vi arbetat för att kunskapsskolan åter ska gälla i den svenska skolan. vi vill att den svenska skolan ska ge varje elev möjlighet att lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen. För att ytterligare stärka grundskolan lägger alliansen därför fram tre förslag: tioårig grundskola, förlängd skolplikt samt obligatorisk sommarskola.

Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för att vända de fallande resultat vi har sett sedan 1990-talet.  Internationellt sett startar svenska elever skolan sent. av alla trettiofyra OECD-länder är det endast två länder, däribland Sverige, vars elever börjar skolan vid sju års ålder.

Alla barn har rätt till en skola där alla har samma livschanser. Alliansens förslag om förlängd skolplikt till tio år ger elever förutsättningar att nå målen för grundskolans utbildning. En allmän skolstart vid sex års ålder i en förskoleklass gör utbildningsperspektivet tydligare.

I dag lämnar 13,5 procent grundskolan i Skövde utan att vara behöriga till gymnasieskolan. För att nå gymnasiebehörighet ser Alliansen att det kan vara bra för dessa elever att få mer tid för att nå kunskapskraven. Därför föreslår Alliansen en förlängd skolplikt med upp till ett år för dem som inte är behöriga till gymnasiet. Sammanlagt skulle skolgången för dessa elever då bli elvaårig.

Vårt tredje förslag rör de elever som får underkänt i enstaka ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Vi vill ge dessa elever möjlighet till sommarskola och föreslår en obligatorisk sommarskola efter årskurs nio. Förslaget kommer även att omfatta elever som efter årskurs åtta riskerar att bli obehöriga till gymnasiet.

Tillsammans med Alliansens tidigare reformer, exempelvis nya kursplaner och läroplaner, mattelyftet, läslyftet, betyg från årskurs sex och karriärtjänster för lärare, vill vi med våra tre nya förslag ytterligare stärka grundskolan. Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola är en del av vårt långsiktiga arbete för att förbättra resultaten och återupprätta den svenska kunskapsskolan.

Camilla Waltersson Grönvall (M),
riksdagsledamot i utbildningsutskottet
från Norra Älvsborg

Anders G Johansson (M),
ordförande i skolnämnden i Skövde

Tappade uppkopplingen