Alliansregeringen för mer kunskap och högre kvalitet i skolan

Skola

Idag har jag och riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall en artikel publicerad i SLA:

Alliansregeringen vill att våra elever ska rustas med kunskap och högkvalitativ undervisning. En skola som skapar likvärdiga livschanser är det i samhället som på sikt stärker vårt lands sammanhållning. För att stärka kvaliteten och öka kunskapen vill Alliansen genomföra satsningar på 3,9 miljarder kronor för åren 2014‐2017.

I dag satsas det mer resurser på skolan både från kommuner och från stat än när Alliansregeringen tillträdde 2006. Alliansregeringen har genomfört reformer som har inneburit ökade resurser på närmare 4 miljarder kronor till skolan. Till detta vill nu Alliansen lägga 3,9 miljarder.

Lärarna gör den största skillnaden för elevers lärande. Därför är det viktigt att behålla de bästa lärarna i klassrummen. För den lärare som vill göra karriär var tidigare en rektorstjänst det enda steget vidare i karriären som var tillgängligt. Med de lärarkarriärtjänster som Alliansen införde den 1 juli i år ges nu lärare nya möjligheter att göra karriär men de kan ändå fortsätta sitt viktiga pedagogiska arbete i klassrummet. I Skaraborg sökte kommunerna totalt 78 förstelärartjänster. Glädjande är att den moderatstyrda kommunen Skövde toppar listan i Skaraborg bland de kommuner som har sökt flest förstelärartjänster.

Många av de elever som saknar behörighet till gymnasieskolan gör det på grund av bristande matematikkunskaper. Alliansen har tidigare genomfört satsningar på matematik med fortbildning för lärare och utökad undervisningstid. Det återstår dock mycket jobb. Jämfört med andra länder är vår undervisningstid i matematik låg. Matematik är viktigt för att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och vi vill se att matematikundervisningen utökas med en timme per vecka även för årskurs 4–6.

De satsningar som Alliansen gör kräver också fortbildning av lärare och skolledare. Läslyftet ska lyfta elevers läsförmåga i framförallt förståelsen av faktatexter och riktar sig till svenskalärare i första hand. Därtill förlängs fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och rektorslyftet, vi tillför hundra nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen och inför ett statsbidrag för läxhjälp och sommarskola med fokus på årskurs 6-9.

Med satsningarna på skolan inför budget 2014 visar Alliansen och Nya Moderaterna att vi värnar om den svenska skolan. Den svenska skolan ska stå för lika möjligheter för alla och föra Sverige framåt.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M),
riksdagsledamot Lilla Edet Utbildningsutskottet

Anders G Johansson (M),
ordförande i skolnämnden i Skövde

Tappade uppkopplingen