Anders G står upp för försvaret

Med Rysslands angrepp på Ukraina blev det uppenbart även för den mest aningslöse att den eviga freden aldrig var vunnen. Själv har jag så länge jag kan minnas varit en varm anhängare av idén att Sverige ska ha ett trovärdigt och användbart försvar. Jag har tålmodigt och länge påtalat vikten av att bryta den oansvariga och huvudlösa nedrustning som pågått i decennier. När försvaret sattes på undantag, prioriterades ned och av någon betraktades som särintresse, protesterade jag och hävdade motsatsen.

Jag argumenterade för ett svenskt medlemskap i NATO långt innan detta kom på modet och till sist blev politisk mellanmjölk. 2011 föreslog jag att Försvarsmakten skulle få i uppdrag att förbereda för återtagande och tillväxt. Jag har arbetat medvetet för att påverka mitt parti att ta ställning för uppräknade anslag. Nu går jag och mitt parti äntligen i takt även i försvarsfrågan. Jag är stolt över att det är Moderaterna som har tagit ansvar och drivit regeringen framför sig mot deltagande i försvarsalliansen och mot ett återtagande av nationell försvarsförmåga. Moderaterna har återtagit positionen som försvarsparti.

Medveten upprustning krävs
Sverige måste nu omedelbart öka effekten av den befintliga krigsorganisationen samt fortsätta en strukturerad och medveten upprustning av försvaret. De 2 % av BNP, som är Natos riktpunkt för medlemsstaterna, måste betraktas som en lägstanivå för de svenska säkerhetsansträngningarna. För att snabbt komma ikapp och ta igen decennier av försummelser måste anslagsnivåerna inledningsvis vara högre. Det krävs för att Sverige ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i norra Europa och tillsammans med andra, likasinnade nationer resa en hög, taggig och krigsavhållande tröskel mot det aggressiva Ryssland.

Bemanna försvaret
Det måste nu vara högt prioriterat att det militära försvaret bemannas för att klara av att genomföra den tillväxt som är nödvändig. Det kommer att ta tid att bygga upp ett modernt och robust försvar. Det tar tid att utbilda personal och utveckla kompetens. Därför måste åtgärder vidtas för att inte medarbetare lämnar organisationen i förtid. Lagstiftning för kontraktsanställda soldater behöver ändras för att möjliggöra längre anställning än i dag. Försvarsmakten behöver få i uppdrag att minska avgångarna och fylla upp vakanserna bland officerare. Löner och förmåner behöver justeras för att öka attraktionen för tjänstgöring i organisationen.

Ukrainas sak är vår
Jag menar också att Sverige i likhet med flera andra nationer ska utöka sitt stöd till de tappra försvarare som håller den ryska angriparen stången i Ukraina. Jag bedömer att mer av kvalificerade vapen, ammunition och materiel kan överlämnas för att stärka försvararnas motståndskraft. Det bidrar också till att öka Sveriges säkerhet. Varje stridsfordon och varje besättning som nedkämpas i Ukraina innebär ett minskat hot mot Sverige och övriga Europa. Det ger oss tid att anskaffa ny materiel och fylla upp våra förråd.

Bygg upp det civila försvaret
Det civila försvaret avrustades och slogs i spillror vid 2000-talets början. Det är allvarligt eftersom det är en förutsättning för det samlade försvarets effekt och uthållighet. Staten måste ta en tydligare ledning utfärda tydliga anvisningar till kommuner och regioner för hur försvarsförberedelser ska utföras. Civilpliktsutbildning bör skyndsamt införas.

Stärk motståndskraften
Energikrisen är allvarlig också för vår nationella säkerhet. Moderaterna har presenterat en plan för hur de politiska, legala och ekonomiska aspekterna av en återuppbyggnad av kärnkraften ska hanteras. Självförsörjningsgraden av livsmedel behöver höjas. Det kräver reformer som ökar konkurrenskraften och lönsamheten i det inhemska jordbruket.

Kryssa en försvarsengagerad kandidat
Om du vill ha en regering som tar säkerhets- och försvarsfrågor på allvar och som är beredd att göra de ekonomiska satsningar som krävs för att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga, ska du rösta på Moderaterna. Om du vill ha en riksdagsledamot med djupt engagemang för försvarspolitiken och en bakgrund i Försvarsmakten ska du kryssa mig i höstens riksdagsval.

LÄS MER

Vill du läsa mer vad jag tänkt, tyckt och gjort i försvarspolitiken kan du läsa inläggen om detta på min blogg. Klicka här.

Läs mer om mig, min bakgrund och ta del av mitt CV. Klicka här.

Läs mer om mina politiska prioriteringar. Klicka här.

Tappade uppkopplingen