Anförande i budgetdebatten

I afton har det varit budgetdebatt i Skövde kommunfullmäktige. Alliansens förslag vann majoritet. Noterbart är att samtliga partier ville höja skatten. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet mer än de övriga.

Jag höll ett anförande i debatten. Det följer nedan, något redigerat och förlängt för att det ska bli begripligt att läsa.

Ordförande, ledamöter.

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till budget och strategisk plan.

Varenda cell i min kropp skruvar sig av olust för att förespråka en skattehöjning. Men jag ser i detta läge inte något alternativ. Jag har förstått att jag inte är ensam om det.

Låt mig anlägga några perspektiv. Skövde har länge haft den fjärde lägsta skattesatsen i Västra Götalands län. Endast ett knippe mindre kranskommuner till Göteborg har, med sina gynnsamma förhållanden, kunnat hålla en lägre skatt. Det har varit viktigt för människor och värdefullt för Skövde. Med Alliansens förslag till justering av skatten kommer vi inta en position på mittfältet av länets skattetabell.

Flera av de stora utmaningar som vi i Skövde har att möta är vi inte ensamma om. I stort sett alla kommuner har att brottas med problemet att ökningen av skatteintäkterna understiger kostnadsökningarna. Effekterna av att konjunkturen mattas av samtidigt som den demografiska sammansättningen av befolkningen medför ökade utgifter. 2018 var det en dryg tredjedel av landets kommuner som nådde upp till 2 %-målet. 71 kommuner uppvisade samma år underskott.

Men Skövde har en omständighet som vi inte delar med alla andra kommuner. Skövde växer. Invånarna blir fler. Det ställer ytterligare krav på investeringar i infrastruktur och anläggningar. Det ställer krav på utbyggnad av kommunens verksamheter. Det tynger ekonomin och det ökar kraven på oss. Men alternativet hade varit sämre. Alternativet med nedlagda industrier och företag. Alternativet med avflyttning och befolkningsminskning. Vår situation är således tacksam och glädjande! Låt oss inte glömma det.

Vi är i en brytningstid. Vi är i en tid där vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid har gjort. Därför att förutsättningarna har förändrats och kommer att förändras ytterligare. Vi är i ett läge där vi inte längre med självklarhet kan bygga ut och förstärka de offentliga strukturerna. Inte bara därför att ekonomin inte medger det. Utan för att det råder och det kommer att råda brist på utbildad arbetskraft för de offentliga verksamheterna. Ska vi klara utbud och kvalité i välfärden måste vi nu verkligen göra annorlunda. Vi måste arbeta mer effektivt.

Jag välkomnar initiativet med Handlingsplan 22 (*) och bedömer att dessa processer blir utomordentligt viktiga. De kommer att ställa krav på oss alla. Att tänka nytt, att pröva nytt att göra nytt och göra annorlunda. Med hjälp av teknik och utvecklade arbetsmetoder. Här tror jag att den intäktsfinansierade bygglovshandläggningen till viss del kan tjäna som föredöme, eftersom den i hög grad är digitaliserad och möjliggör för ett oförändrat antal medarbetare att göra mer och arbeta snabbare.

Men sannolikt handlar det också om att prioritera och välja bort. Välja bort sådant som vi har gjort och gör, men som vi faktiskt inte nödvändigtvis måste göra. Allt för att upprätthålla en trygg välfärd med tillförlitlig kvalité.

Där ligger sammantaget den stora Möjligheten och där måste vårt gemensamma fokus och engagemang ligga. Med nyfikenhet på framtiden och teknikens möjligheter och med mod att ompröva och göra nytt hoppas jag att vi kan fortsätta att utveckla Skövde till en växande och välmående kommun med nöjda medborgare.

(*) Kommundirektörens ledningsgrupp har genomfört ett arbete med att kartlägga verksamhetensnuläge och framtida utmaningar i syfte att möta framtidens utmaningar. Utifrån den analysen och genom beaktande av större omvärldstrender har ledningsgruppen identifierat sex fokusområden; ledning och styrning, kompetensförsörjning och rätt bemanning, kvalitetsutveckling, digitalisering och teknikutveckling, upphandling och inköp och lokaleffektivitet. Inom varje område finns identifierade förbättringsprojekt. Målet är att handlingsplanen ska ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär.

LÄNKAR:

Skatten höjs med 75 öre – SLA 17 juni 2019 (betalvägg)
Skatten höjs med 75 öre – Alliansen vann efter lång budgetdebatt – Skövde Nyheter 17 juni 2019 (betalvägg)

Tappade uppkopplingen