Äntligen ett veteranmonument

Ikväll beslutade äntligen Skövde kommunfullmäktige att inrätta en officiell veteranminnesplats. Fullmäktige beslutade i enighet om att reservera en plats i Garpaparken och där resa en sten som hedersbetygelse åt våra veteraner och deras anhöriga. Jag besökte talarstolen och höll nedanstående anförande.

Sverige har deltagit i av FN sanktionerade, fredsbevarande och -framtvingande operationer sedan 1948 då FN:s första observatörsmission etablerades i Mellanöstern. Svenska förband, svenska soldater, officerare, poliser och civil personal har därefter bidragit till fred, säkerhet och stabilitet vid många olika konflikthärdar i vår värld.

Svenska kvinnor och män har gjort uppoffringar. De har lämnat hem, härd, nära och kära bakom sig för en oviss tillvaro i främmande land. De har gjort skillnad. De har etablerat säkerhet där det tidigare rådde kaos. Trygghet där skräck och ovisshet tidigare härskade. Hopp där hopplösheten tidigare var allenarådande. De flesta har kommit hem stärkta med betydelsefulla erfarenheter, upplevelser och minnen. Men några har åsamkats skador för livet, synliga på kroppen eller osynliga i själen. Några har fått betala det allra yttersta priset för sin tjänst för Sverige. I sin tjänst för oss.

Veteranerna förtjänar uppskattning och erkänsla från nationen, samhället och från oss alla. Särskilt i en stad som Skövde. I augusti 2019 hade 66 385 svenskar tjänstgjort i Utlandsstyrkan. Då, för ett halvår sedan, var 54 906 av dem vid liv och av dessa var 946 skrivna i Skövde kommun. Ytterligare utlandsveteraner har givetvis koppling till staden, genom de regementen som verkar här och som genom åren ansvarat för utbildning och bemanning av olika insatsförband.

Det har tagit nära fem år sedan min partivän Claës Beckman väckte förslaget om att utreda inrättandet av ett veteranmonument. Förslaget föll dessvärre efter att ha röstats ned av S och SD i Kultur- och fritidsnämnden. Det var för mig mycket förvånande att något som ju markerar samhörighet och sammanhållning istället blev föremål för politisk splittring.

Det var då. Jag hoppas att vi istället ikväll kan fatta beslut i full enighet. Att vi gemensamt och reservationslöst kan ge Skövdes veteraner vår gest av erkänsla och uppskattning och i Garpaparken inrätta en minnesplats för dem som gjort insatser till gagn för fred och säkerhet.

Jag vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till Claës Beckman för ett viktigt och bra förslag. Jag vill också tacka Philip Segell som förtjänstfullt agerat brygga mellan Veteranföreningen och kommunen i arbetet med att ge veteranplatsen fasta konturer.

Jag yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

LÄNKAR:

Minnesplats för veteraner ska resas – Skövde Nyheter 27 januari 2020 (låst artikel)
Tidigare blogginlägg om veteranmonumentet (2015-17)

Tappade uppkopplingen