Återför militära museer till försvaret

I dagens SLA skriver jag och Moderaternas i Skaraborg förbundsordförande Johan Åsbrink att regeringen bör återföra aktiva förbands museer till Försvarsmakten. Jag väckte frågan i en motion till Skaraborgsmoderaternas förbundsstämma 2011, som ställde sig bakom förslaget. En liten, men viktig fråga för utvecklingen av insatsförsvaret! Artikeln följer nedan.

 

För tid sedan fick vi veta att Garnisonsmuseet, åtminstone för en tid, lämnar Skövde för Skara. Det är tråkigt att Skövde, Sveriges viktigaste militärstad, under ett antal år kommer att vara utan ett försvarsmuseum.

Sedan ingången av 2010 är militära museer, även de med koppling till aktiva förband, skilda från Försvarsmakten. Istället ansvarar den under kulturdepartementet sorterande myndigheten Statens försvarshistoriska museer (SFHM) för att stödja försvarsanknutna museer, vilkas tyngdpunkt ligger i att åskådliggöra Sveriges försvarsansträngningar under det kalla kriget. Med denna reform övervältrade staten också kostnader på kommunerna. Skövde kommun har haft att betala mer än hälften av kostnaderna för något som tidigare betraktades som ett naturligt statligt åtagande.

All militär kultur och verksamhet är inte minnen och historia! Skaraborgs regemente och Trängregementet är i högsta grad levande och aktiva. Förbanden och dess soldater löser dagligen uppgifter såväl i Sverige som utomlands och inte sällan under riskfyllda omständigheter. Moderaterna i Skaraborg menar att det därför är orimligt att jämställa alla militäranknutna museer. Det är skillnad på försvarsminnen i förvar och ett försvar i insats! De aktiva förbandens museer kan och bör ha en annan roll än endast bevara minnen från en svunnen tid.

Med rätt huvudman skulle ett förbandsmuseum utgöra en betydelsefull länk mellan förband och allmänhet. Det skulle kunna vara en plats som inte bara visar historien och vårdar kultur- och traditionsarvet, utan också åskådliggör dagens verksamhet. Det skulle därmed kunna vara ett verktyg i arbetet med att rekrytera personal till det nya frivilligförsvaret. Det skulle kunna bidra till försvarsupplysning i en tid när försvarets folkliga förankring urlakas.

Vi ser också att ett museum har en roll att spela inom ramen för den veteranpolitik som nu äntligen utvecklas och får ökad betydelse. Många hemvändande soldater upplever frustration över att den hemmavarande omgivningen inte har förståelse för deras insatser, umbäranden och upplevelser. Ett förbandsmuseum skulle vara en plats där dagens hjältar uppmärksammas och deras insatser synliggörs.

Det var, menar vi, ett misstag att skilja museerna med koppling till aktiva förband från Försvarsmakten. Insatsförsvaret behöver mer av naturliga mötesplatser mellan militären och det civila samhället. Vår uppfattning är därför att regeringen snarast ska göra Försvarsmakten till huvudman för de kvarvarande förbandens museer.

Anders G Johansson,
gruppledare, Moderaterna i Skövde

Johan Åsbrink,
förbundsordförande, Moderaterna i Skaraborg

Tappade uppkopplingen