Mera morötter!

Blogginlägg

sweden

Två dagar i rad har Svenska Dagbladet rapporterat om Försvarsmaktens problem med att behålla soldater och sjömän som anställda i insatsförbanden. Tidningen beräknar att hela sju av tio soldater och sjöman väljer att säga hejdå till Försvarsmakten före det att de fullgjort den sexårsperiod, som beräknades som den genomsnittliga tjänstgöringstiden när systemet sjösattes för några år sedan.

Avhoppen innebär att Försvarsmakten inte  kan dra nytta av att behålla kompetent och erfaren personal, vilket beskrevs som den främsta nyttan med det nya systemet. Det innebär också att försvaret, om det inte lyckas minska mängden avhopp, avsevärt måste öka rekrytering och utbildning av rekryter för att kompensera för avgångarna. Enligt SvD måste utbildningsvolymen upp till ca 7000-8000 soldater/sjöman per år. Det motsvarar antalet soldater som utbildades under värnpliktens sista, skälvande år. Att åstadkomma detta på frivillighetens grund förefaller vara en enorm utmaning. Hela sju procent av årskullen skulle då frivilligt ställa sig under fanorna, vilket förefaller vara närmast utopiska siffror.

Tyvärr befarar jag att intresset för att utbilda sig och ta anställning som soldat eller sjöman kommer att nedgå ytterligare i och med att de svenska utlandsmissionerna minskar. Det är väl känt att möjligheten till utlandstjänst har varit en stark motivator för unga män och kvinnor att ta värvning och utbilda sig. Utlandstjänsten bjuder på äventyr, erfarenheter samt – inte minst – möjligheten att dryga ut en annars väldigt blygsam månadslön. Kosovomissionen är avslutad och avrustning pågår i Afghanistan. Någon ny, större mission förefaller inte heller vara i sikte. Detta faktum inverkar säkert hämmande för rekryteringsmöjligheterna.

Återinför då värnplikten! hojtar politiker från politikens ytterkanter, dvs SD och V. Det håller jag inte med om och det av två skäl. För det första tycker jag att det är en kvalitetsfråga. Välutbildade och välutrustade soldater har bättre förutsättningar att hantera både komplexa situationer samt modern, avancerad materiel . De har därmed bättre förmåga att möta en likaledes välförberedd motståndare. Det andra skälet är moraliskt. Ett värnpliktssystem förutsätter, för att vara och upplevas vara legitimt, att huvuddelen av en årskull kallas in. Den befintliga (eller rättare sagt den år 2023 förhoppningsvis befintliga) insatsorganisationen är av så blygsam volym att det inte är befogat att inkalla och utbilda några större numerärer för att personalförsörja den. Att då med tvångslagar kalla in en mindre mängd soldater och sjömän  – och avlöna dem med en blygsam dagspenning – vore inte anständigt! Däremot ska vi ha idéer och planer för att kunna aktivera och tillämpa värnplikten, om så krävs. Det är därför jag envist hävdar att Försvarsmakten ska ha i uppdrag att planera och förbereda för tillväxt.

Jag tror faktiskt att KD har träffat mest rätt här. Partiet föreslår införandet av ett premiesystem för att locka unga människor att vara kvar som heltidsanställda eller tidvis tjänstgörande soldater. Jag har själv tänkt samma tanke, framförallt när det gäller de tidvis tjänstgörande. Att ha en gammal vapenrock hängandes i garderoben är inte gott nog för att en ung människa ska komplicera sin tillvaro med dubbla anställningar och periodvis bortavaro från sin huvudarbetsgivare. Det måste finnas lockande och motiverande morötter i systemet!

Försvarsminister Karin Enström menar att det är för tidigt att dra slutsatser om avhoppen. Det har hon säkert till del rätt i. Men det finns å andra sidan ingen anledning att vänta för länge med att få rätsida på problemet. Hela försvarsreformen bygger ju på att vi får balans i personalförsörjningen! Jag menar att attraktionen måste bli tydligare och morötterna fler. Ett premiesystem skulle bidra till detta. Liksom tydligare och mer användbara meritvärden för den civila arbetsmarknaden. För detta har regering och myndighet ett gemensamt ansvar.

LÄNKAR:

Sju av tio rekryter hoppar av – SVD 10 februari 2014
Avhopp spräcker försvarsbudgeten – SvD 10 februari 2014
För tidigt dra slutsatser om avhoppen – SvD 10 februari 2014

Etiketter

Tappade uppkopplingen