Bakom stängda dörrar?

Blogginlägg

SLA löp 11 NOV 13Dagens SLA gör nummer av att kommunens nämndssammanträden ej är öppna för allmänheten. Tidningen väljer också att på sin löpsedel ropa “Allmänheten utan insyn”.

Den som är hjälpligt skolad i hur den svenska demokratin fungerar vet att vi tillämpar representativ demokrati. Ledamöterna i nämnderna är således företrädare för allmänheten. De är utsedda genom val i kommunfullmäktige, som i sin tur har tillsatts av väljarna genom allmänna val. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om delegering av ansvarsområden och befogenheter till de olika nämnderna.

Nämnderna är alltså varken homogena sällskapsklubbar eller slutna ordenssällskap med dunkla agendor och lysande privilegier. I nämnderna råder stundom friktioner och spänningar mellan olika grupperingar eller individer. Oftast mellan majoriteten och oppositionen. Det förekommer olika yrkanden och reservationer, vilka alla protokolleras och – tillsammans med övriga handlingar – görs tillgängliga för alla och vem som helst i enlighet med offentlighetsprincipen. Undantaget från denna gyllene regel är ärenden, som omgärdas av sekretess för att skydda individer.

Som ordförande i skolnämnden är det mitt ansvar att efter varje nämndssammanträde delge media vad som tilldrog sig på nämnden och vilka beslut som fattades. Jag brukar vara mycket noga med att redogöra även för oppositionens yrkanden, för att dessa ska få sin beskärda del av uppmärksamheten.

Vilka vinster skulle man skulle uppnå med att ha öppna nämndssammanträden? Jag tror att mötena paradoxalt nog skulle bli mer slutna, mer statiska och mindre konstruktiva. Ledamöterna skulle sannolikt hålla sig till förberedda anföranden, som mest bedöms gynna ens eget parti. Lågmälda, blocköverskridande resonemang, vilka nu emellanåt leder fram till viktiga och vinnande kompromisser, skulle nog knappast förekomma. Få skulle nog heller välja att utöva sin möjlighet att som medborgarföreträdare ställa frågor, med risk för att av åhörarna uppfattas som ovetande. Jag tror kort sagt inte att en annan ordning skulle vara till gagn för väljarna och verksamheterna. De ideologiskt laddade debatterna gör sig bättre i kommunfullmäktige.

Skövde kommun har för övrigt sett till att göra dessa möten extra publika genom radio- och TV-sändningar, vilket är utmärkt. Sedan kan man som förtroendevald vara mer eller mindre meddelsam. Jag gör personligen ansträngningar sig för att både vara kommunikativ och informativ.  Jag svarar löpande på mejl och telefonsamtal och jag har dessutom valt att löpande delge vad jag tycker och tänker om olika frågor och händelser här på min blogg. Jag ser också till att besvara insändare i just tidningen SLA, om dessa inte är uppåt väggarna knasiga. Jag föredrar att öppna dörrar och tillgängliggöra information, utan att göra jippo av själva beslutsforumet.

Tappade uppkopplingen