Bekämpningen av terrorismen kan inte vänta längre

Blogginlägg

Jag ser att mitt parti Moderaterna återlanserar förslaget om att kunna dra in medborgarskapet för bl a IS-terrorister, ett ställningstagande som partiet landade i hösten 2017. Diskussionen om indraget medborgarskap har de senaste dagarna fått internationell, medial spridning efter att Storbritannien förklarat att den brittiska staten kommer att dra in medborgarskapet för en yngre kvinna som frivilligt sökt sig till och uppehållit sig i IS-kalifatet.

Att Storbritannien kan dra in medborgarskap för terrorister och för terrorismens stödtrupper beror på att detta land, liksom ett antal andra länder, har legala förutsättningar för att göra det. Det har alltså inte Sverige. Av den svenska regeringsformen framgår att “ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Det krävs således en grundlagsändring för att kunna rycka de svenska passen ur de bestialiska mördarnas händer. En sådan kan tidigast ske någonstans efter 2022, eftersom det krävs att riksdagen fattar likalydande beslut två gånger med ordinarie riksdagsval emellan.

Det är djupt upprörande och mycket stötande att mördare och våldsverkare nu, alltefterhand IS trängs undan och slås ned i Syrien, med svenska pass i fickorna söker sig till vårt land för att, som ingenting har hänt, ånyo åtnjuta välfärdsstatens fröjder och frukter. Det är naturligtvis oerhört viktigt och angeläget att de svenska lagarna ändras, så att staten kan frånta personer medborgarskap utifrån de grunder som Europeiska konventionen om medborgarskap föreskriver.

Men detta blir i bästa fall en ordning som staten kan möta våldsbejakande och -utövande element med först om ett antal år . De, som för ett antal är sedan lämnade Sverige för att hänge sig åt våld och vederstygglig terror i Levanten, kommer inte att få sina medborgarskap indragna med mindre än att man gör ännu en grundlagsändring. Regeringsformen förbjuder nämligen retroaktiv strafflagstillämpning  Slutligen kommer ändå endast de som har dubbla medborgarskap att kunna fråntas sitt svenska, eftersom konventionen förbjuder de undertecknande nationerna att göra någon statslös.

Frågan om att medborgarskapets uppgradering är betydelsefull. Men lagändringen är som framgår tidsödande och inte heltäckande för att lösa alla problem. Det krävs ett batteri av åtgärder för att, så gott det nu går, utreda och straffa dem som gjort sig skyldighet till terror, mord och brott mot mänskligheten i Levanten. Det krävs flera åtgärder för att upptäcka, ingripa och beivra terroristers och terrorsympatisörers fientliga verksamhet mot Sverige, mot människor och mot mänskligheten.

Det är anmärkningsvärt och det är underkänt att lagstiftningsarbetet på detta viktiga område har präglats av vankelmod och senfärdighet. Under de många år som vi matats med vederstyggliga bilder, filmer och rapporter om terrorsektens förfärliga framfart, har lagstiftaren vidtagit ytterst få, otillräckliga och sena åtgärder. Detta trots att det är känt och bekräftat att flera hundra ideologiskt motiverade våldsverkare har rest från Sverige för att hänge sig åt blodtörstig terror.

Nu måste regeringen sätta fart och mitt parti måste med initiativ i riksdagen driva den framför sig! Säkerhetspolisen måste få såväl utvidgad rätt som resurser att spana på element som misstänks ha terrorkoppling och -sympatier. Informationsöverföring myndigheter emellan måste förenklas. Medverkan i eller stöd till kriminella organisationer måste förbjudas och göras straffbart. Straffen för involvering i eller stöd till kriminella organisationer måste skärpas. Förutsättningen för att utvisa individer som döms för terrorrelaterade brott måste förbättras. Initiativ måste tas för att uppmuntra världssamfundet att göra medvetna åtgärder för att utreda de vidriga brotten, identifiera brottslingarna och lagföra dem. Om inte FN ger utrymme för en tribulal med ansvar för rättsskiping för de brott mot mänskligheten som har begåtts i Levanten (vilket vore välkommet), torde EU utgöra en god grund för samverkan mellan medlemsländernas polis- och åklagarmyndigheter.

Det kommer att bli väldigt svårt att lagföra individer för dessa terrorrelaterade brott. Vi ska inte göra det ännu svårare genom att tillämpa lagar som inte håller måttet och som inte är ändamålsenliga. Det är egentligen redan för sent att ändra på det. Låt det, för kommande generationers, mänsklighetens och anständighetens skull, inte dröja ytterligare.

Tappade uppkopplingen