Förberedelser och beslutsamhet

Blogginlägg

Idag höll jag som vanligt pressträff efter nämnd. Trots den mediala uppståndelse som varit och är kring skolfrågorna i Skövde, var det endast SLA:s reporter som infann sig. Att nämnden igår fattade beslut om sin detaljbudget, värd 746 809 000 kr (en tredjedel av hela kommunens budget och styrande för hela skolverksamheten), var inte tillräckligt intressant. Det går inte att göra löpsedlar av sådant. Och i och för sig förelåg det heller ingen konflikt. Nämnden var enig i sitt beslut. Inget parti presenterade något alternativt förslag till budget och endast bifallsyrkanden förekom.

Det är ett tufft läge med många och stora osäkerhetsfaktorer rörande ekonomin och framtiden. Nedgången i världsekonomin kommer att påverka Skövde genom ett vikande skatteunderlag. Frågan är när och i vilken omfattning. Statsmakterna kommer dessutom snart att reformera det kommunala utjämningssystemet. Skövde tillhör då förlorarna. Man behöver inte vara varken särdeles synsk eller analytisk för att inse att det är högst sannolikt att kommunen 2013, om inte förr, kommer att tvingas dra ner på sina utgifter.

Skolnämndens budget innehåller en del förberedelser för att möta vargavintern. Nämnden håller en reserv om tre miljoner kronor för att kunna möta eventuella ramreduktioner för 2012. Vår förhoppning är givetvis att vi ska slippa och att dessa medel istället kan föras ut till verksamheten under året. Men hellre att efterhand tillföra medel, än att dra ifrån under pågående verksamhet.

För 2013 är som sagt osäkerheten och farhågorna än större. Skolverksamheten är  i ekonomiskt hänseende lite annorlunda än annan kommunal verksamhet. Läsårs- och terminsstarter utgör hårda brytpunkter. Förändringar av verksamhet och kostnader måste ske inför dessa och åtgärder måste beslutas tidigt för att rektorer och förskolechefer ska kunna planera och vidta åtgärder som ger effekt. Nämnden höjer handlingsberedskapen genom att uppdra åt skolchefen att ta fram förslag på anpassningar motsvarande 5, 10, 15 och 20 miljoner kronor. Idén är att nämnden, om det behövs, i tid ska kunna fatta nödvändiga beslut utifrån på förhand definierade och genomlysta handlingsalternativ.

Mot denna kärva bakgrund måste givetvis också den nu aktuella frågan om förändringar i skolor och skolområden ses. Att passivt gå mot 2013, utan att anpassa verksamhet och lokaler,  vore väldigt oansvarigt. Särskilt då det i Skövde med största sannolikhet 2013 etableras en friskola med ansenlig elevkapacitet. Att nu av bekvämlighetsskäl avstå från att fatta nödvändiga beslut, innebär en uppenbar risk för att verksamheten om två år blöder ymnigt och onödigt. Detta skulle i sin tur tvinga fram verkligt dramatiska motåtgärder, som endast ortens kvällstidningsliknande blaska skulle kunna finna någon anledning att glädja sig åt.

Det är viktigt att i tid se om sitt hus inför vintern. Skolnämnden och jag gör detta och viker inte för tuffa beslut. Vi är beslutsamma och ser till att vara förberedda. Vi tar vårt ansvar.

Tappade uppkopplingen