Bygglov ej fråga för fullmäktige

I dagens Skövde Nyheter svarar jag och Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), min efterträdare som ordförande i Bygglovsnämnden, SD i debatten om detta partis överklagande av nämndens beslut om bygglov för en moské. Antingen är det så att SD-företrädarna är okunniga om den svenska Plan- och bygglagen. Eller är deras agerande ett billigt sätt att spela teater för de egna anhängarna. Billigt för dem själva, men inte för oss andra. Det är du och jag som skattebetalare som får betala för myndigheters och domstolars handläggning av deras ärende vars utgång förefaller vara solklar.

Artikeln följer nedan.

En försvarlig del av Sverigedemokraternas förtroendevalda i Skövde kommun förfäktar i Skövde Nyheter (9/2) kollektivt uppfattningen att den myndighetsutövning som en bygglovsprövning innebär ska utföras av kommunfullmäktige istället för Bygglovsnämnden.

Det är emellertid så att Sverige styrs med lag. I Skövde kommun är det Bygglovsnämnden som har att fullfölja de åtaganden som stadgas av Plan- och bygglagen (PBL) och som innebär att pröva bygg-, rivnings- och marklov samt förhandsbesked. I fråga om denna myndighetsutövning är Bygglovsnämnden alltså inte underställd kommunfullmäktige.

Vid bygglovsprövning ska nämnden förvissa sig om att ansökan lever upp till de krav som lagen och detaljplanen föreskriver. Något lagligt utrymme för att göra andra, politiskt motiverade värderingar, tyckanden och bedömningar finns inte. Att så är fallet är givetvis en fråga om rättssäkerhet. Lagen gäller för alla och ska också tillämpas lika för alla. Om en nämndsledamot skulle överskrida sina befogenheter och åsidosätta lagen skulle det därför rentav kunna vara tjänstefel, vilket enligt Brottsbalken är straffbart.

Därmed menar vi att det saknas grund för SD:s laglighetsprövning. Att man inte gillar en lag, i det här fallet Plan- och bygglagen, är inte skäl nog för att få ett beslut upphävt och omprövat. Då åstadkommer man inte något mer än ett skattefinansierat spel för det egna galleriet.

Som vi har förklarat är det i planprocessen som den politiska viljan ska komma till uttryck. Genom det kommunala planmonopolet är det den lokala politiken som med demokratiska beslut bestämmer hur och till vad markområden inom kommunen ska användas. Till skillnad från bygglov kan ett beslut om en detaljplan vara av principiell beskaffenhet och kan därför mycket väl beslutas av fullmäktige. Sverigedemokraterna har dock, lika lite som något av Skövdes övriga politiska partier, tagit något initiativ till att revidera detaljplanen för den aktuella fastigheten. Detta trots att partiet är representerat i både kommunstyrelsen och -fullmäktige.

Vi har med vår artikel velat tillföra fakta och bidra med sakupplysningar. Vi har velat upplysa Skövdeborna om vilka bestämmelser, beslutade av Sveriges riksdag, som Bygglovsnämnden och dess förtroendevalda politiker har att rätta sig efter, oavsett vad de tycker om dem. Det är anmärkningsvärt att SD anklagar oss för att försöka “tysta det fria ordet”. Tycker sig de lokala Sverigedemokraterna stå höjda över ifrågasättande och kritik?

Anders G Johansson (M), Skövde
f d ordförande i Bygglovsnämnden

Gunilla Knutsson Löfvenborg (M), Skövde
ordförande i i Bygglovsnämnden

LÄNKAR:

Bygglov inte en fråga för fullmäktige – Skövde Nyheter 12 februari 2019
SD: Vi “spelar” inte för någon – Skövde Nyheter 09 februari 2019
SD spelar för gallerierna -SLA  29 januari 2020

Tappade uppkopplingen