Ett samlat grepp om Skövdes museer

Jag och kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och skriver i dagens SLA om partiets initiativ till att ta ett samlat grepp om Skövdes museer. Något som en majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott dessvärre ställt sig avvisande till. Jag har tidigare bloggat om min syn på saken. 

I förra veckan behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott Moderaternas förslag om att uttala en ambition att sammanföra olika museer och kulturverksamheter till ett samlat kultur- och upplevelsecentrum i Skövde. Dessvärre och till vår förvåning och besvikelse avslogs förslaget.

Med vårt initiativ ville vi ta ett målmedvetet grepp för att utveckla och förädla ett antal befintliga museiverksamheter i Skövde kommun. Museerna i kommunen är idag spridda och flera är inhysta i lokaler som inte är optimala ur ett besökarperspektiv. Deras fulla potential tas således inte tillvara.

Vår tanke är att flera museer och verksamheter under ett gemensamt tak skulle utgöra en stark kulturattraktion för boende, skolelever och besökare i Skövde. Vi menar att ett sådant centrum lättare skulle kunna marknadsföras än de befintliga verksamheterna var och en för sig.

En sådan samordning kan inte hastas fram. Vårt förslag innebar därför att inledningsvis förutsättningslöst utreda förutsättningar, finansiering och lokaler omsorgsfullt. Vi vill komma ifrån kortsiktiga, snabba lösningar, som sällan sker utifrån ett helhetsperspektiv. I lugn och ro ville vi utveckla en långsiktig och hållbar lösning. För oss är det angeläget att Skövde, som expansiv och växande kommun, inte tappar bort viktiga värden och missar att ta hand om sina befintliga verksamheter. Vi tror att en samordning av flera av stadens museer skulle vara utvecklande och medge betydande samordningsvinster och synergier.

Vårt initiativ växte främst ur vår omsorg om Garnisonsmuseets fortsatta existens i Skövde. Vi tycker det är viktigt och naturligt att Sveriges främsta militärstad även framledes har ett militärt museum. Vi vill se Garnisonsmuseet utvecklas till att vara en länk mellan förband och allmänhet. En plats som inte bara visar historien och det viktiga kultur- och traditionsarvet, utan också åskådliggör dagens viktiga och krävande uppgifter för förbanden och dess personal. En plats där dagens hjältar uppmärksammas och där deras insatser synliggörs, även för allmänheten.

Många hemvändande soldater upplever frustration över att den hemmavarande omgivningen inte har förståelse för deras insatser, umbäranden och upplevelser. Vi ser därför ett modernt militärmuseum som en liten, men viktig del av en heltäckande veteranpolitik.

Vårt förslag syftade till att behålla ett militärt museum och samtidigt utveckla övrig, befintlig museiverksamhet i Skövde. Tyvärr delas inte denna ambition av alla partier i kommunen.  Därmed går Skövde miste om möjligheten att utveckla en stark och spännande kulturinstitution. Möjligen förlorar vi också slutgiltigt Garnisonsmuseet. Det beklagar vi djupt.

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Anders G Johansson (M), gruppledare, Skövde

Tappade uppkopplingen