Finansierat försvarsbeslut krävs

Blogginlägg

Sveriges riksdag idag har genomfört en liten totalförsvarsövning. Att rikets parlament är funktionellt vid kris och krig är naturligtvis av yttersta vikt.

Men det riksdagen verkligen borde ta itu med, för att stärka totalförsvarets förmåga, är att fastställa fullt finansierade försvarsbeslut med både en ambition och en finansiering som är anpassad utifrån omvärlden och hotbilden.

Så har ej varit fallet under de senaste decennierna. Riksdagen har återkommande beställt ett försvar med en förmåga som den sedan har underlåtit att finansiera. Ambition och resurser har inte varit i balans. Det har lett till att försvarsförmågan successivt har urholkats och en underlåtenhetsskuld av ofinansierade och därmed icke genomförda åtgärder, anskaffningar och investeringar har byggts upp.

Risken är uppenbar att den dåliga traditionen med underfinansiering kommer att fortsätta även vid det kommande försvarsbeslutet. De medel som S-MP-regeringen är beredd att skjuta till räcker inte för att både beta av den ackumulerade underlåtenhetsskulden och för att uppnå den försvarsambition som Försvarsberedningen var mer eller mindre överens om.

Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att skyndsamt samla partierna och nå en bred överenskommelse om finansieringen av det försvar som politiken brett ställt sig bakom att bygga upp. Det vilar också ett tungt ansvar på de borgerliga partierna C och L att inte än en gång falla till föga och ge lejd åt ytterligare ett urholkat försvarsbeslut.

Tappade uppkopplingen