Fokus på kunskapsresultat

De tvenne pedagogerna Andersson och Wernvik kritiserar i SLA den 7 februari aggressivt skolnämnd och –förvaltning för deras ledning av skolväsendet i Skövde.

Grundläggande samhällskunskap: Skolnämndens, liksom de övriga nämndernas, verksamhetsplan upprättas på uppdrag av kommunfullmäktige. Utgångspunkten är de politiska mål och resurser som kommunens högsta beslutande församling fastställt och tilldelat. Det är så som den politiska viljan och uppdraget från väljarna genomsyrar kommunens organisation och verksamhet. Det är kommunen och dess förtroendevalda som bär ansvaret för skolan. Det är politikernas förmåga att utöva ledning av gemensamma samhällsfunktioner och att förnuftigt använda kommuninvånarnas skattemedel, som rannsakas av väljarna vart fjärde år. När den pedagogiska duon angriper tjänstemän och tillskriver dem ideologiska trossatser, klampar de kraftfullt i klaveret. För tjänstemännens uppgift är blott att fullgöra politiskt fastställda beslut.

För en vecka sedan fastställde kommunfullmäktige Alliansens programförklaring för perioden. Denna kommer att utgöra grunden för kommande verksamhetsplaner. Ett mål är dedikerat för skol- och utbildningsnämnderna: ”Skövde ska vara en välrenommerad utbildningsstad med god kunskapsutveckling och förbättrade meritvärden från grundskola till högskola.”

Detta är tydligt, mätbart och mycket viktigt. För vad innebär förbättrade meritvärden i verkligheten? Jo, det innebär att fler unga lämnar skolan med tillräckliga kunskaper och godkända betyg samt att fler unga får möjlighet att utveckla sina förmågor och att tillvarata sin potential. Det innebär att fler unga ges förutsättningar att utveckla goda och innehållsrika liv med arbete och delaktighet i samhällsgemenskapen. Därför ska vi under perioden fokusera på kunskapsresultaten! Skövdes skolor ska bli bättre!

Vi kommer således under perioden arbeta med att utreda och utveckla metoder för att bättre följa och utvärdera kvalitetsutvecklingen i skolan. Det är ett omsorgsfullt arbete som ligger framför oss. Jag har inte nu svaren på hur slutprodukten kommer att te sig. Vi är ännu i begynnelsen av en bred process som ska engagera många, inklusive lärare och rektorer. Det politiska arbetet fokuseras på vad som ska åstadkommas och mätas. Hur det ska ske är sedan självfallet en fråga för den pedagogiska professionen på de olika skolorna att ta sig an.

Lärarnas betydelse för elevernas lärande är central. Därför vill vi att våra barn och elever ska få tillgång till fler lärartimmar och uppmuntrar anställda, som väljer att övergå från ett traditionellt, gammalt ferieavtal till ett modernt 40-timmarsavtal. Utvecklingsarbete, planering och förkovran står på intet vis i motsats till detta, vilket skribenterna dramatiskt hävdar. Det är snarare tvärtom.

I vårt arbete för en bättre skola uppskattar vi naturligtvis konstruktiv dialog. Sådan för vi moderater under våren med föräldrar, lärare och elever. Vi har ambitionen att besöka 30-talet grund-, sär- och förskoleenheter i kommunen. Vi planerar att ägna fyra lördagar i mars åt att samtala med föräldrar. Vi samtalar med och lyssnar på människor och beaktar deras upplevelser och erfarenheter! Vi för således gärna dialog, men tänker inte avhändiga oss vårt politiska ansvar för Skövdes skolor.

Anders G Johansson (M),
ordförande i skolnämnden

Ett svar till “Fokus på kunskapsresultat”

 1. Erik Andersson skriver:

  Anders – angående din debattartikel.

  Den moraliserande föreläsningen om grundläggande samhällskunskap kunde du ha skippat – håll dig till sak istället och framförallt svara gärna på de frågor som vi ställt i våra två debattartiklar.

  När ska du som skolnämndordförande inse att utbildning är en ideologisk fråga? Detta torde vara en av de mest grundläggande kunskaperna inom utbildningspolitik, oavsett om det är politiker eller tjänstemän som står för det ideologiska. Tala om att trampa i klaveret! Vad är Alliansens programförklaring, som ska utgöra grunden för kommande verksamhetsplan, om den inte är ideologisk????? I fallet Skövde tycks tjänstemännen, kanske omedvetet, ha en oerhört ideologisk funktion.

  Jag håller med dig om att det, tyvärr i många fall, är politikernas förmåga (oförmåga) att utöva ledning av gemensamma samhällsfunktioner (i vårt fall skolan)och förnuftigt använda kommuninvånarnas skattemedel som ska rannsakas, inte vart fjärde år utan dagligen av inte väljarna utan medborgarna. Eller är medborgarna bara värda något i egenskap av väljare??? I övrigt är det mycket beklagligt att centrala samhällsfrågor, vilket skolan är, hanteras av okunniga tyckare med ett konsekvenstänkande lika luddigt som deras eget navelludd.

  Sen så har du ett litet men högst allvarligt skrivfel i din artikel. Jag citerar: ”Det innebär att FLER unga ges förutsättningar att utveckla goda och innehållsrika liv med arbete och delaktighet i samhällsgemenskapen”. Ordvalet FLER är inkorrekt, det bör bytas ut mot FÄRRE. Ta del av den utbildningspolitiska nationella och internationella forskningsdebatten så förstår du vad jag menar.

  Vad är ett kunskapsresultat? Hur är det som står i verksamhetsplanen mätbart? Du skriver bara att det är det. Vad grundar du det på? Ta exempelvis frågan om att verksamheterna ska bygga på aktuell forskning.

  Angående arbetstidsavtalet: om du kan se till så att precisa skrivningar finns på vad tiden ska läggas på så välkomnar jag din skrivning i SLA. Men din koppling mellan fler lärartimmar med eleverna och ökade prestationer är på inget sätt befäst i pedagogisk forskning. Inte utifrån den aktuella kontext som vi rör oss inom i detta fall.

  Bra Anders! Öppna för mer dialog. Här kan du bli ett föredöme tillskillnad från den förra ordföranden. Men beakta det som Christer skriver om (kommentar 23).

  Uppskattar att du gjorde ett försök till svar i SLA även om frågorna fortfarande kvarstår.

  Vi återkommer med ett svar i SLA. Ovan kan du se som ett riktmärke. Anser att framförallt lärare i denna kommun förtjänar raka svar på de frågor vi ställer. Ja och nej-frågor kanske är bättre och tydligare? Många med mig ser även gärna att skolchefen är med och svarar.

  Sen vill jag bara göra en invändning mot din ingress, detta gäller formuleringen kritiserar aggressivt. Först en fundering: Varför kom det inget svar på den första debattartikeln? Vi för en kritisk diskussion som syftar till en bättre förskola och skola. Vi kritiserar inte, vi synliggör problem och brister som hade kunnat undvikas genom genuina samarbeten och DIALOG mellan utförare, policyskrivare och kravställare. Detta är en SAKFRÅGA. Jag utgår ifrån att ALLA vill ha en god förskola och skola för ALLA.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen