Folkomröstning slår inte lagen

Idag publicerar SLA min replik i debatten om V-MP-idén om att folkomrösta om Cementas täkttillstånd. Moderaterna avvisar på goda grunder den idén.

Moderaterna är måna om att företag och industrier får möjlighet att utvecklas i Skövde och här anställa och avlöna människor. På så vis bidrar de till skövdebornas gemensamma välfärd och välstånd. Cementa är en av flera värdefulla arbetsgivare i vår kommun.

Den utökning av täkten, som Cementa har ansökt om, kommer att medföra påverkan på andra värden och förhållanden i vår kommun. Vår ambition är att villkoren för tillståndet, så långt det är möjligt, ska begränsa den negativa påverkan. I den samrådsprocess, som föregår beslutet om tillstånd, är därför Moderaterna, liksom Skövde kommun, aktiva. Moderaternas fullmäktigegrupp fastställde enhälligt i februari detta år sitt ställningstagande genom ett yttrande, vilket tillsänts Länsstyrelsen. Dokumentet finns tillgängligt för alla och envar på vår hemsida; moderat.se/skovde. I detta dokument utvecklar vi bland annat vår syn hur viktiga naturvärden ska skyddas, hur skövdebornas behov av vägar ska tillgodoses samt vår idé för hur efterarbeten bör utföras.

Beslut om täkttillstånd fattas av Mark- och miljödomstolen. Skövde kommun besitter inte på något vis något veto i frågan. Processen är inte heller en lokal fråga om ja eller nej till kalkstensbrytning, som vissa vill förenkla det till att vara. Företagets ansökan om täktutvidgning prövas utifrån lagstiftningen Miljöbalken, där domstolen har att värdera, väga och balansera olika faktorer och intressen utifrån beskrivningar av faktiska förhållanden och hur dessa bedöms påverkas av en utvidgad brytning.
Det är fel och ohederligt att förleda någon att tro att en lokal omröstning kan övertrumfa svensk lag. Så är nämligen inte fallet.

För att en kommunal folkomröstning ska genomföras förutsätter det att den rör en fråga som kan beslutas av kommunfullmäktige. Det ankommer alltså inte på kommunfullmäktige att besluta om hur tillstånd för kalkstensbrytning ska utformas. Därför menar vi att vänsterpartiernas motion ska avslås.

Anders G Johansson,
gruppledare, Moderaterna i Skövde

LÄNKAR till artiklar i debatten:

SLA 24 april 2013, Håkan Melin
SLA 22 april 2013, mitt svar till Grönbladh
SLA 18 april 2013, Sture Grönbladh, MP

Tappade uppkopplingen