Förbättringsförslag för försvaret

Blogginlägg

sweden

Jag har skummat igenom handlingarna till Moderaternas partistämma i Karlstad den 15-18 oktober. Det är mestadels intressant och positiv läsning av tankar om och idéer för en lång rad olika områden i samhällskroppen!

Jag är själv inte ombud och kommer inte heller att vara på plats. Men jag är en engagerad medlem och pappa till två av Skövde- samt Skaraborgsmoderaternas motioner. Därför försöker jag att dra en lans för åtminstone den motion som ligger mitt hjärta närmast; den om försvaret (motion 135, s 445). Om jag hade varit ombud hade jag hållit nedanstående anförande. Jag överlåter det gärna till någon med yttrande- och rösträtt. Varsågod! Det är färdigskrivet och klart.

“Det bekymrar mig att partistyrelsen med sin försvarspolitiska proposition (proposition 5, s 239) vill uppgradera försvarsöverenskommelsen med S, MP, C och KD till officiell partipolitik. Denna överenskommelse beskrivs – främst av dem som ingick den – som ett “trendbrott”. Detta eftersom riksdagspartierna för första gången på länge är villiga att öka försvarsanslagen från den tidigare till synes konstanta årsramen om 42 miljarder kronor. Och visst är de ytterligare 10,2 miljarder kronor på fem år, som överenskommelsen till sist landade på, bättre än S-MP-regeringens utgångsbud på 6 miljarder kronor för samma period. Men det var enligt min mening inte tillräckligt för att utgöra grund för fortsatt M-politik. Här är några invändningar:

 • Alliansen lyckades inte hålla samman i en fundemental och central fråga, när FP lämnade på grund av de aktuella anslagsnivåerna.
 • Överenskommelsens ramökning om 10,2 miljarder kronor under fem år är i realiteten är 8,5 miljarder. 1,7 miljarder kronor åtgår för att finansiera de av S-MP-regeringen höjda arbetsgivaravgifterna.
 • Anslaget understiger vida de 20-30 miljarder kronor som Försvarsmakten och FOI beräknar behöver tillskjutas för att inta den insatsorganisation som riksdagen beslutade om 2009. Men trots underfinansieringen ska kostnader för ytterligare förband (kompanierna på Gotland) knökas in i ramen.
 • Överenskommelsen om att två kompanier (ett stridsvagns- resp. ett mekaniserat kompani) ska tillföras Gotland är uppenbart otillräcklig. Enskilda kompanier utan understöd av vare sig luftvärn eller artilleri borde inte ens få kallas en stridsgrupp. På sin höjd är det en dålig ursäkt till stridsgrupp!
 • Försvarskostnaderna, som del av BNP, beräknas trots överenskommelsen att sjunka från nuvarande 1,1 % av BNP till ca 1,0 % vid periodens slut. Det senare ter sig en aning märkligt i ljuset av att M numera, vilket  är varmt välkommet, hårt driver kravet på svensk anslutning till NATO, där den rekommenderade nivån för försvarskostnader anges till 2 %.

I propositionen nämns överenskommelsen återkommande och föräras till och med ett eget stycke. Men en kompromiss är en kompromiss. Det är hög tid för Moderata Samlingspartiet att utveckla en trovärdig, robust och långsiktig politik i försvarsfrågan. En politik som siktar bortom de urholkade kompromisser, som vi alla inser är en nödvändig och ofrånkomlig del av den politiska vardagen. En politik som tar sin utgångspunkt i partiets egen syn på verkligheten och utmaningarna. Sverige kan mer. Moderaterna kan bättre.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

 • att följande stycke införs i propositionen: ‘Det är, mot bakgrund av rådande säkerhetsläge, angeläget att den svenska insatsorganisationen göres operativ utifrån 2009 års försvarsbesluts intentioner och vid behov även kan expanderas. Resurser måste avdelas för att utveckla och upprätthålla en betryggande försvarsförmåga över tid. Det kan därför inte uteslutas att anslagen måste höjas ytterligare än vad som hittills överenskommits.’,
 • att ytterligare ett stycke införs: ‘De två kompanierna med placering på Gotland, vilka är en del av försvarsöverenskommelsen, ska ses som ett första steg i etableringen av ett allsidigt sammansatt förband med förmåga och uthållighet att utgöra initialt försvar av ön i händelse av angrepp. Förmågan ska därför successivt byggas upp och utvecklas.’,

samt att som beslutssatser anta (i enlighet med motion 135):

 • ‘att verka för att resurser avdelas för att utveckla och upprätthålla en betryggande svensk försvarsförmåga över tid’,
 • ‘att verka för att den beslutade insatsorganisationen snarast görs operativ’, och
  ‘att verka för att utveckla försvaret av Gotland med närvaro av ytterligare militära förband’.”

LÄNKAR:

M-stämmohandlingar 2015: Propositioner och yttranden 
M-stämmohandlingar 2015: Motioner
Tidigare blogginlägg om försvaret
Källa: Försvarsekonomi i förändring – FOI 27 april 2015

Etiketter

Tappade uppkopplingen