Gränser får inte tänjas

Blogginlägg

För några dagar sedan rapporterades det att Arbetsmiljöverket (AMV) kritiserat Rydskolan i Skövde och menar att rutinerna för bemötande av hot, våld och kränkande behandling inte följs på skolan. AMV menar att gränserna för vad som är tillåtet tänjs och att klimatet därmed blivit mer tillåtande.

Det är inte acceptabelt! Skolan är skyldig att förebygga kränkningar och ingripa då sådana ändå sker. För skolan ska vara en plats där en god och stabil värdegrund byggs, vårdas och upprätthålls. Ordning och respekt är en förutsättning för att trygghet och studiero ska råda. Personlig trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna utvecklas och prestera i sina studier. Detta är inget som får tummas på! Gränserna får inte tänjas så att det otillåtna tyst övergår till att bli accepterat.

I somras började en ny skollag att gälla. Utifrån denna fastställde skolnämnden i juni riktlinjer för hur organisationen ska arbeta med att upprätthålla trygghet och studiero. Under höstterminen har nämndens internkontroll koncentrerat sig  på detta område. Först har uppgifter inhämtas om vilka planer och rutiner som de olika enheterna har upprättat för området. Nästa steg blir att följa upp hur enheterna har implementerat dessa och hur väl förtrogna medarbetarna är med rutiner och förväntade åtgärder. För inga planer och dokument i världen hjälper, om inte medarbetarna är förtrogna med dem och känner trygghet i hur de förvänts möta och hantera olika situationer.

Nämnden kommer också, tillsammans med utbildningsnämnden, under begynnelsen av 2012 se över hur skolan samverkar med andra aktörer kring elever som är utåtagerande eller på annat sätt är i behov av särskilt stöd. För det är ju så att vissa elever har problembilder som vida går utanför skolans kompetensområde. I dessa fall krävs samverkan med bland annat socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen. Samhällets reaktion ska vara kraftfull, koordinerad och resultatinriktad! Därför gäller det att förbättra kontaktytorna och underlätta samverkan mellan olika funktioner och områden. Den ena handen måste veta vad den andra gör och insatserna kring unga människor måste formas utifrån en helhetsbild.

Frågan om hur man upprätthåller värdegrund, trygghet och studiero är ingen som man med ett quick fix löser en gång för alla. Det måste vara ett ständigt pågående, återkommande, tålmodigt och långsiktigt arbete. Jag är förvissad om att nämnd, förvaltning och rektorer i arbetet både kommer att konstatera brister och identifiera olika åtgärder. Den viktigaste komponenten tror jag stavas ledarskap. Det krävs ledarskap i så väl skolan som i hemmen.

Tappade uppkopplingen