Grundlösa anklagelser

I dagens SLA svarar jag på Erik Anderssons artikel, införd i samma tidning den 04 april. Min artikel följer nedan.

Doktoranden Erik Andersson har i SLA låtit meddela att Skolnämndens nya verksamhetsplan är ”helt fel” och ”uttrycker en tydlig marknadslogik”. Jag konstaterar att doktoranden, medvetet eller omedvetet, har vantolkat dokumentet.

Alliansens målsättning är att Skövde ska vara en välrenommerad utbildningsstad med god kunskapsutveckling och förbättrade meritvärden från grundskola till högskola. Där är vi inte idag. Men dit ska vi! En trygg och utvecklande skola är av central betydelse för våra invånares välmående och för vårt samhälles välstånd.

Vi eftersträvar därför ständigt att utveckla kvalitén i våra skolor, förskolor och fritidshem. Ett verktyg för nämndens styrning och uppföljning är verksamhetsplanen med dess styrkort. Skolnämnden har, liksom samtliga övriga nämnder, att i denna förhålla sig till de av kommunfullmäktige fastställda målen för perioden. Skolan är samtidigt ett område som är under stark, statlig styrning genom lagar och förordningar. Det har därför varit min och Alliansens strävan att lokalt formulerade mål inte ska konkurrera med nationella. De ska dra åt samma håll och samverka.

Att mäta, analysera och värdera olika faktorer och fenomen, syftar till att identifiera och på olika nivåer angripa och åtgärda brister. Lärandet i skolan mäts mycket riktigt med bland annat meritvärden. Men det är inte allt. Nämnden följer bland annat upp hur många barn som kan läsa i årskurs två. Detta då förmågan att läsa är väsentlig för att tillgodogöra sig information och utveckla kunskap.

Det är riktigt att nämnden, för att utveckla en heltäckande, allsidig och rättvisande bild av sin verksamhet, även avser att vända sig till elever och vårdnadshavare med frågor. En rör arbetsmiljön i skolan. Det både rimligt och betydelsefullt att inhämta elevernas uppfattning om denna, som det är obligatoriskt för dem att vistas i. En annan rör elevinflytandet och i vilken grad barn och vårdnadshavare upplever att eleven är delaktig i planeringen av skolarbetet. Min uppfattning är jordmånen för att uppnå goda, faktiska resultat är gynnsam, om de som deltar i verksamheten faktiskt trivs och upplever den som trygg, utvecklande och professionellt utförd.

Doktorandens anklagelser om marknadslogik och läraryrkets avprofessionalisering saknar alldeles grund! Hans artikel skulle inte överleva ens en försiktig opponering.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

Ett svar till “Grundlösa anklagelser”

  1. Ann-Sofie Alm skriver:

    Haha! Är Erik Andersson verkligen doktorand(!) i pedagogik?? Det går ju inte att utläsa vad karl’n menar!! …stackars.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen