Grundutbildning - ett personligt ansvar

I dagens SLA är min replik till den blivande förskoleläraren “Katharina” (SLA 17 OKT 12) publicerad:

 

Det är riktigt att skolnämnden i Skövde har beslutat om en målsättning om 75 % utbildade förskolelärare. Motivet är den nya läroplanen, som tydligare betonar förskolans pedagogiska uppgift. Målsättningen syftar till att uppnå en hög kvalité i den verksamhet, där våra små barn tar sina första steg i utbildningstrappan.

Det är till syvende och sist en arbetstagares personliga ansvar att se till att ha rätt kompetens för att vara anställningsbar i en befattning. Någon annan ordning vore både ekonomiskt ohållbar och orättvis mot dem, som själva bekostat sina utbildningar. Det är inte arbetsgivarens ansvar att finansiera en akademisk grundutbildning, som förskoleutbildningen är.

Skövde kommun och skolförvaltningen förfar, enligt min uppfattning, varsamt för att uppnå den aktuella målsättningen. Vi har valt att inte säga upp barnskötare för att istället anställa förskolelärare. Istället anställs förskollärare, så snart en barnskötartjänst blir vakant. De som utbildar sig till förskollärare kommer att få sina anställningar omreglerade till förskollärartjäster när utbildningen är klar. På så sätt når vi målet successivt.

Skribenten avslutar sin artikel med att upplysa om att de, som genomgår förskoleutbildning, inte ”lovat något” avseende fortsatt tjänstgöring i Skövde kommun. Så är det naturligtvis. En drivkraft för att genomgå kompetenshöjande utbildning är och ska vara att få bättre personliga möjligheter att komma ifråga för en tjänst, som man trivs med och är nöjd med. Min uppfattning är att det också ur ett organisationsperspektiv är värdefullt att medarbetare har en viss rörlighet, både mellan enheter och kommuner. Detta ger möjlighet till att på en arbetsplats både utveckla bredare erfarenheter och tillföra nya influenser.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande

Tappade uppkopplingen