Idrottsundervisningen i Skövde följer kraven

Idrottande_barn

 

I dagens SLA svarar jag de båda skribenter, som oroat sig för hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska te sig i och med den nya timplanens införande höstterminen 2013.

Skolnämnden fastställde vid sitt sammanträde i januari timplanen för Skövdes grundskola. Beslutet fattades i politisk enighet. Denna plan utgår från den nationella planen, som anger att en elev i svensk grundskola ska garanteras 6 665 studietimmar under sin nioåriga skolgång. Tidsuttaget för de olika ämnena framgår av samma plan.

Huvuddelen av Skövdes skolor har tidigare på försök arbetat utan timplan. Detta innebär att rektorerna har haft en hög grad av flexibilitet i hur studietiden för de olika ämnena lagts ut. Genom att nu ta ett kommunövergripande grepp om undervisningstiden, skapar vi bättre förutsättningar för likvärdighet i undervisningen. Förutsättningarna för att aktivt välja skola inför ett nytt stadium förbättras i och med att alla skolor från höstterminen 2013 går i samma takt.

Arbetet med att ta fram en kommungemensam timplan har utförts av en arbetsgrupp med företrädare för i skolan förekommande professioner. Timplanen är en avvägning för att alla ämnen ska ges utrymme och medge en rimlig studietakt utefter elevernas ålder och mognad.

Omfattningen av ämnet idrott och hälsa är enligt skollagen 500 timmar fördelat på de nio åren. I Skövde fördelas tiden för ämnet så att elever i årskurserna 1-3 har 40 minuters undervisning i veckan. I årskurserna 4-9 är motsvarande tid 120 minuter. Fördelningen är helt inom skollagens ram.

Undervisning i ämnet idrott och hälsa ska, liksom undervisning i andra ämnen, utföras av behöriga lärare. Skövde kommun har, liksom andra kommuner, att anpassa sig till de krav som skolagen ställer på ämnesbehörighet. Dessa regler är under införande och alla legitimationer är ännu inte utfärdade. Avseende förekomsten av lärare med allmän behörighet, ligger Skövde högt i förhållande till andra kommuner i riket.

Man kan givetvis förorda andra lösningar för hur tiden i olika ämnen ska fördelas över tiden. Klart är att yngre elever mer naturligt är i rörelse under sina skoldagar. Även undervisningen i andra ämnen sker i dessa åldrar emellanåt utomhus på ett annat sätt än vad som förekommer i de högre stadierna. Att barn är i rörelse och intresseras och entusiasmeras för idrott och fysisk träning är viktigt ur flera perspektiv. För detta har skolan ett ansvar, som jag menar att skolorna i Skövde kommun tar. Men ansvaret åvilar i hög grad också barnens föräldrar och vårdnadshavare.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande,
Skövde

Tappade uppkopplingen