Illegala bosättningar ska beivras

Blogginlägg

Idag publicerar SLA denna artikel av mig och Katarina Jonsson:

Det ökande antalet tiggare i Sverige är ett problem. Framförallt och främst för de människor som i sitt hemland befinner sig i djupt utanförskap och som därför väljer tiggeri i främmande land som utväg för sin försörjning. Rumänien och Bulgarien har ansvar för att garantera mänskliga rättigheter åt alla sina medborgare samt ge dem verktyg och möjligheter att lyfta sig ur sitt utanförskap. Detta ansvar kan vi inte låta dem smita undan. Det är i tiggarnas hemländer som utanförskapet måste brytas och framtiden byggas. Det krävs därför ett fortsatt och ökat engagemang från såväl Sverige som EU i att stödja och bevaka att medlemsländerna fullföljer sina åtaganden gentemot den egna befolkningen.

Men situationen, så som den har utvecklats sig, innebär också att vårt svenska samhälle på flera sätt utmanas. En utmaning är de illegala bosättningar som förekommer här och var. Så även i Skövde, även om omfattningen här ännu är blygsam. Undermåliga boenden, som illegalt uppförts på någon annans mark, riskerar till att leda till såväl sanitära olägenheter och hot mot de boendes hälsa som till störningar i det omgivande samhället. Det kan vi inte tolerera.

I Malmö stad avvecklades nyligen, med handräckning av polisen, en större illegal bosättning. Lägrets framväxt var en konsekvens av att den lokala politiken länge passivt avstod från att ingripa. Någon motsvarande situation tänker vi inte tillåta utvecklas i Skövde.

I Sverige ska det råda likhet inför lagen. Olovlig och olaglig användning av och bosättning på kommunens mark ska beivras, oavsett vem som utför den. Om detta ska det inte finnas utrymme för politiskt godtycke. Därför står vi moderater bakom förslaget att kommunstyrelsen ger delegation till stadsjuristen om att ansöka om avhysning av illegala bosättningar på kommunens mark.

Vi är medvetna om att det idag är en mycket omständlig, resurskrävande och tidsödande process för att kunna genomföra avhysning från och upplösning av illegala bosättningar. Vi moderater vill därför ändra lagen, så att kommunerna ges bättre förutsättningar att beivra och upplösa olagliga boenden. I väntan på att så sker får vi använda det lagrum som idag medges. Vi förstår kritiken om att avhysning från en plats riskerar att leda till att en illegal bosättning uppstår på en annan. Men vi menar att avstå från att ingripa vore att sända felaktiga signaler. Det vore att bidra till att normalisera något som i grunden är direkt felaktigt. Det tänker vi inte medverka till.

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Tappade uppkopplingen