Inlägg i Billingedebatten

Blogginlägg

I afton debatterade Skövde kommunfullmäktige  – länge och väl – frågan om investering på berget Billingen. Det slutade med ett västgötaklimax. Med mer än en tredjedels minoritet återremitterade S och de andra vänsterpartierna. Beslutet i sakfrågan får således anstå till ett kommande möte.

Jag kom i debatten långt ned på talarlistan, varför jag fick anpassa mitt anförande något. Nedan följer mitt anförande, så som jag tänkte mig det på förhand Givetvis är det det talade ordet som gäller.

Jag återkommer nog med tankar och kommentarer kring sossarnas agerande i frågan. För det är så märkligt att det förtjänar en egen reflektion.

Men här och nu anförandet:

“Skövde stad, qvart 6 ifrån Berg, var en mycket liten fläck”. Det konstaterade vetenskapsmannen Carl von Linné vid sin resa genom bygden 1746. Även om vår stad upplevt en fantastiskt tillväxt och utveckling sedan dess är den – i jämförelse med många andra befolkningscentran i vår globaliserade värld – ännu en mycket liten fläck.

Men på denna fläck lever stolta människor och här sker dagligen fantastisk verksamhet! På Skövde kommuns visionsdag härförleden lärde jag mig att Volvo AB, världens näst största producent av lastfordon, här har sin största industrisite. Och jag fick klart för mig att detta alls inte är någon självklarhet. Det är tvärtom en prestation att här i vår tämligen lilla stad i det tämligen glest befolkade Skaraborg lyckas producera motorer i yttersta världsklass. Det kräver hög kompetens och skickliga medarbetare. De flesta andra större och ledande industrierna i världen ligger i anslutning till större städer med hundratusentals eller miljontals invånare. Där är urvalet av arbetskraft stort. Skövde är alltså i sammanhanget en mycket liten fläck. Volvos platschef liknade det vid humlan; Den lille gynnaren som inte borde kunna flyga, men som struntar i det, trotsar naturlagarna och med framgång gör det ändå.

Volvo är ett stort, dominerande och mycket betydelsefullt företag i vår stad. Men det finns flera andra som framgångsrikt utvecklar spetsiga produkter och tjänster och gör värdefulla affärer i när och fjärran. Dessa företag och de intäkter de genererar för mäniskor, kommun och stat utgör grunden för tillvaron här på vår lilla fläck och för det välstånd som vi här åtnjuter och stundom nog tar för givet.

Samtidens och i än högre grad framtidens tillvaro för oss skövdebor är avhängig i vilken mån dessa fina och viktiga företag klarar av att rekrytera välutbildade, innovativa och kreativa människor. För det är människor och deras kunskaper som gör svenska företag bättre. Det är människor som gör att de står pall i den internationella konkurrensen. Här har vi utmaningen! Vi måste ansträngningar för att Skövde, vår kära fläck på jorden, är och förblir en lockande och inbjudande plats för människor att flytta till, leva och arbeta på.

Detta är ett viktigt ljus att se den föreslagna satsningen på berget Billingen i. De investeringar som ska ske med såväl kommunala som privata medel ger en betydande och direkt avkastning i form av arbeten i byggbranschen och den allt mer betydelsefulla besöksnäringen. Värdena av detta är kalkylerade och står att läsa i WSP-rapporten. Där kan man också läsa viktiga resonemang om hur den nya ekonomins produktionsfaktorer utgörs av utbildad arbetskraft, innovationsförmåga och kunskapsöverföring. Hur väsentligt det är att med lyckas med att rekrytera, utveckla och behålla välutbildade och skickliga människor.

Vi moderater menar att investeringen på berget Billingen stärker och utvecklar Skövde. Den bidrar till att ge vår stad karaktär och att göra vår fläck mer intressant och lockande att vistas på. Att satsa på berget är att stärka vår kommun och att rusta den för framtiden. Att ge våra företag bättre förutsättningar att rekrytera de människor som behövs för att röra sig i världsmarknadens toppskikt. Att fortsätta låta humlorna lyfta och framgångsrikt flyga från vår lilla fläck. Detta är viktigt. Detta är ansvarsfullt. Detta är nödvändigt. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Tappade uppkopplingen