Jag röstar ja till vindkraft

Blogginlägg

Den 20 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om vindkraftsutbyggnad i det område som kallas Klyftamon utanför Timmersdala. Frågan har blåsts upp på grund av att hanteringen av den samma varit minst sagt snurrig. Att den överhuvudtaget kommer till fullmäktige beror på att byggnadsnämnden misslyckades med att till- eller avstyrka ansökan om att få uppföra vindkraftsverk.

I tisdags beslutade den moderata fullmäktigegruppen att tillåta fri röstning i frågan. Detta då vi helt enkelt inte kunde samlas kring en gemensam linje. Meningarna gick isär. Därmed är det upp till varje M-ledamot att rösta efter eget samvete. Jag kommer personligen att rösta för att bevilja tillstånd till vindkraftsetablering.

Det är få människor som är negativa till vindkraft, om man frågar dem. Det är ju svårt att i våra tider vara kategorisk motståndare till förnyelsebar energi.  Ändå är det förtvivlat få verk som snurrar till allas belåtenhet. Vindkraft tycks vara okej, men inte ”just här”.

Jag är själv ingen överdrivet varm anhängare av vindkraft. Min främsta invändning ligger i att energislaget är starkt beroende av statliga subventioner. Utan dessa hade sannolikt få verk rests mot himmelen. Men jag accepterar detta som ett led i den synnerligen viktiga energiöverenskommelsen. Vindsnurrorna är priset för att de svenska kärnkraftverken, vilkas tid före den borgerliga regeringens tillträde var utmätt, får tuffa och gå och förse Sverige med energi.

Beträffande Skövdes vindkraftsplan, är det så att den delar in kommunen i tre sorters områden. Det är områden som är prioriterade för vindkraftsetablering, områden som är olämpliga för det samma (vilket är den absolut största delen) samt ”övriga områden”. De senare är områden ”inom vilka etablering bör ske med stor hänsyn”. Klyftamon är ett sådant område.

Således anger vindkraftplanen det aktuella området som möjligt för vindkraftsetablering. Därmed måste man – i konsekvensens namn – bereda fastighetsägare i området möjlighet att få frågan om markanvändning prövad. Jag menar att signaturen ”Boende i Melldala” har fel när de i bladen hävdar att kommunen frångår fattade beslut. Jag menar att det förhåller sig precis tvärtom.

Men hänsyn ska självfallet tas! Framförallt måste hänsyn tas utifrån flera naturaspekter. Området gränsar till naturreservat och har ett rikt djurliv, även om uppgiften om förekomst av den omtalade havsörnen är minst sagt ifrågasatt. Dessa hänsyn – och andra – ska prövas av Länsstyrelsen, som besitter expertkompetensen härför. Detta var också byggnadsnämndens intention, när den en gång i tiden gjorde sitt misslyckade försök till att yttra sig.

Om fullmäktige beslutar att tillstyrka ansökan om vindkraftsetablering, är det således inte säkert att den slutgiltigt beviljas enligt ansökan eller ens överhuvudtaget. Placeringarna av verken och deras påverkan på natur och omgivning ska prövas av Länsstyrelsen. Byggnadsnämnden uttryckte tveksamheter till placeringen av vissa verk. Det är mycket möjligt att Länsstyrelsen gör samma bedömning.

Om fullmäktige däremot avslår ansökan, kommer en sådan prövning inte att göras. Det skulle innebära ett kommunalt veto mot vindkraftsetablering i området. Ett sådant förfarande, menar jag, är inte förenligt med vindkraftsplanen. För mig skulle det inte vara ett seriöst och rättssäkert bemötande av vindkraftsintressenter och markägare. Jag röstar därför ja.

2 Replies to “Jag röstar ja till vindkraft”

 1. Anders Lundström skriver:

  Hur många människor var negativa mot asbest när det togs i bruk? Förmodligen lika få som idag är negativa till 3G-master och vindsnurror.

  Jag tror det hänger ihop med okunskap och till viss del att inte alla är lika känsliga, samt att hälsoaspekter sällan kommer upp till diskution och då de gör det sponsras forskningen av den jäviga industrin.

  Människor tror på vad de kan se, höra och känna. De blir som med de här kissplattorna man ger till katter, om man sakta men säkert vänjer ett djur mer och mer vid något då kommer det inte att reagera.

 2. Lars Englund skriver:

  Hej Anders.
  Jag tänker rösta ja till vindkraft på Sparresäter mm. 1,5 km är långt. Det blir säkert inte störande med sjön emellan. Ju fler andra elverk vi bygger, ju närmre avveckling kärnkraftverk kommer vi.
  MVH Lars E

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen