Kan vi minska bördan ytterligare?

Alliansen stående SkovdeIdag publicerar SLA en artikel av mig och Alliansens företrädare i Skövdes skolnämnd. Alliansen vill undersöka om vi med lokala ansträngningar kan minska lärarnas administrativa börda ytterligare och därmed göra det enklare för en lärare att vara lärare.

Nyligen meddelade utbildningsdepartementet att regeringen avser minska byråkratin i skolan från läsåret 13/14. Framförallt är det genom en minskning av antalet individuella utvecklingsplaner. Vi välkomnar detta initiativ! Alliansen i Skövdes skolnämnd vill, utifrån ett lokalt förbättringsperspektiv ge skolchefen i uppdrag att redovisa hur lärarnas administrativa arbete sker idag. Med resultatet av denna genomlysande granskning vill vi sedan gå vidare med att identifiera åtgärder som i större utsträckning frigör våra medarbetares tid för huvuduppgifterna.

I Sverige förs en diskussion om förutsättningarna för lärare att få tiden att räcka till för sina många arbetsuppgifter. Vi vet att den tid som en elev tillbringar tillsammans med lärare i en svensk skola är förhållandevis liten, jämfört med andra OECD-länder. Lärarens betydelse för lärandet är naturligtvis stor. Därför är det angeläget att sträva efter att öka tiden för undervisning och möten mellan elev och pedagog. Ett sätt är att minimera tidsåtgången för administration.

Alliansen i Skövdes skolnämnd menar att mycket av dokumentationen i skolan har ett stort värde. Det är angeläget att medvetet analysera resultat och värdera utfört arbete. Endast så kan verksamheten utvecklas och förbättras och endast så kan vi öka måluppfyllelsen för våra elever. Vi har konstaterat att medvetenheten i att analysera resultat och ställa dem i relation till hur undervisningen organiseras och utförs har brister. Det vill vi åtgärda, men vi är medvetna om att det inte handlar om några enkla lösningar, utan om tålamod och systematiskt kvalitetsarbete.

Det vi främst vill komma åt är onödigt dokumentationsarbete, dubbelarbeten och arbete med information som inte tas om hand som den borde. Vi vill utröna i vilken grad vi i våra skolor tillämpar rutiner och utför arbete, som inte utgår från lagstiftade krav, utan från beslut fattade av den lokala politiken eller av chefer på olika nivåer. Vi vill ta vara på medarbetares idéer kring rutiner, metoder och verktyg, vilka kan bidra till att arbetet både förenklas och förbättras. Därför vill vi att genomlysningen sker med delaktighet av olika medarbetarkategorier och i samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Regeringens utredare kommer under våren precisera förslag till lagändringar, som ska förenkla administrationen i den svenska skolan. Efter det vill vi inleda den lokala översynen. Vi ser framför oss att en sådan genomlysning kommer att vara tämligen omfattande och därför ta tid. Vi menar att det är både tid och möda värt att ägna kraft åt att utveckla metoder, som långsiktigt gör det enklare för läraren att vara lärare.

Alliansen i Skövdes skolnämnd

Anders G Johansson (M), ordförande
Gunvor Kvick (C)
Petter Fahlström (FP)
Rolf Karlsson (KD)

LÄNK:

Alliansens förslag till uppdrag till skolchefen

Etiketter

Tappade uppkopplingen