Kärnverksamheten prioriteras

Blogginlägg

I lördags skrev SLA om att Naturskolan och English house föreslås för avveckling. Det är korrekt. Skolnämnden har att ta ställning till det i samband med beslut om detaljbudget vid nästa sammanträde (29 november). Det främsta motivet är naturligtvis att skolnämnden, liksom kommunen i övrigt, måste hålla igen på utgifterna. För 2013 blir, enligt prognoserna, ett mycket tufft år. Flera arbetsgivare, bland annat Volvo, har redan meddelat varsel. Det ekonomiska utrymmet minskar för många människor. Kommunens skatteintäkter planar ut och det ekonomiska utrymmet minskar. Kommunfullmäktiges budget innebär att skolnämnden måste minska budgeten med ca åtta miljoner kronor för 2013 (budgeten omfattar totalt nästan 766 miljoner kronor) jämfört med 2012. Då krävs det så klart prioriteringar! Avvecklingen av de aktuella enheterna innebär att ca 800 000 kr sparas på helårsbas.

Det låter nu mycket dramatiskt att avveckla två enheter. I verkligheten handlar det om två tjänster av sammanlagt knappa 1 400 i förvaltningen. I verkligheten är det också dessa två enheter, som chefer och medarbetare i Skövdes skolväsende har identifierat ha minst negativ påverkan vid en besparing. För ett år sedan, när nämnden tog detaljbudgeten för 2012, föreslog jag att skolchefen skulle få i uppdrag att utreda och identifiera möjliga besparingsåtgärder för 2013. Redan då var det ju känt att konjunkturerna hade en svår, nedåtgående lutning och jag ville skärpa handlingsberedskapen för att vidta besparingsåtgärder. Åtgärden är därför förankrad på bredd och djup i organisationen. Med detta sagt vill jag understryka att jag förstår den oro och bekymmer, som enskilda arbetstagare utsätts för vid denna organisationsförändring.

Jag och Alliansen har varit tydliga med att kommunen ska prioritera resulutat. Våra barn och elever ska utvecklas och nå goda kunskaper och färdigheter, som gör dem väl rustade för fortsatta studier och för livet. Alliansen menar att välutbildade och duktiga lärare och förskolelärare är en framgångsfaktor för att nå dessa mål. Därför gör vi ansträngningar för att prioritera den lagstadgade kärnverksamheten. Hade vi gjort annorlunda, hade vi i högre grad tvingats att minska på personalen på skolor och förskolor.

Regeringen är tydlig med att betona lärarnas och förskolelärarnas betydelse och har infört lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav för dessa. Högre krav ställs också på att forskningen vid akademierna länkas till undervisningen i gymnasium och grundskola. Inrättande av tjänster som lektorer och huvudlärare är i sin linda. Det är välutbildade pedagoger, som utgör och ska utgöra ryggraden i Sveriges och Skövdes skolor. Lokalt är vi trogna den strategin när vi nu tvingas till prioriteringar.

 

LÄNK:

Förberedelser och beslutsamhet (17 NOV 2011)

Etiketter

Tappade uppkopplingen