Klart slut, Kosovo

Blogginlägg

sweden

Jag läser att Sverige idag avslutade sin militära närvaro i Kosovo. Detta uppmärksammades vid en ceremoni i Pristina, där både försvarsministern och ÖB närvarande. När Sverige nu lämnar Kosovo avslutas en 20-årig svensk närvaro på Balkan. Sammanlagt har ungefär 21 700 svenskar tjänstgjort på Balkan, varav 9000 i Kosovo mellan 1999 och 2013.

Jag är en av dem. 1999 var jag stabsplutonchef på den svenska bataljonen BA11 i Bosnien och Hercegovina. Det var “lugnt men spänt” under huvuddelen av missionen, men läget förändrades i mars 99. Det var i slutet av missionen. Flera av oss var mentalt mer eller mindre hemma i Sverige igen och vi arbetade med att lämna över till den efterföljande bataljonen BA12. Då inledde Nato bombningarna av Serbien för att tvinga landets militär att dra sig ur Kosovo och avbryta våldsamheterna mot civilbefolkningen där. Detta påverkade naturligtvis läget även i Bosnien, där stämningen i de serbiska enklaverna snabbt steg till att vara spänd och upprörd.

Med Kosovo fick jag stifta bekantskap under åtta månader när jag 2007 tjänstgjorde som underrättelse- och samverkansofficer på skyttekompaniet på KS15. KFOR:s och det svenska förbandets uppgift var att fullfölja FN-mandatet och upprätthålla fred och säkerhet i området. Vi gjorde det främst genom att leta upp och beslagta vapen av allehanda slag. För vapen fanns det många i omlopp! Vårt kompani var ett härligt motiverat, sammansvetsat och arbetsamt lag, som aldrig sparade någon möda i lösandet av våra uppgifter.

Nu avslutas alltså den svenska militära närvaron på Balkan. Endast ett fåtal svenska stabsofficerare kommer framledes att representera Sverige i KFOR. Situationen i regionen har utvecklats och förbättrats högst avsevärt sedan den svenska närvaro inleddes med att BA01 bröt in i Bosnien hösten 1993. De stabiliserande insatserna och målmedvetna strävandena efter att finna politiska lösningar och hållbara överenskommelser har varit framgångsrika. Idag är två Balkanstater; Kroatien och Slovenien, medlemmar i EU. Serbien, Montenegro och Makdeonien är kandidatländer, medan Albanien, Bosnien-Hercegovina och det numera självständiga Kosovo är s k potentiella kandidatländer.

Jag är stolt över Sveriges ansträngningar och bidrag för att bygga fred, trygghet och säkerhet i Europa. Jag är glad för att  få ha varit med som en ynka liten, liten del av dessa. Jag hoppas innerligt att krigets fasor aldrig mer ska skådas i Europa. Men jag tar det inte för givet.

LÄNKAR:

Sista truppinsatsen lämnar Balkan – Försvarsmakten 20 oktober 2013
Sverige lämnar Kosovo – SR 20 oktober 2013
Slut för svenska förband i Kosovo – SvD 20 oktober 2013
BA11 – Wikipedia
KS15 – Wikipedia
KFOR:s officiella hemsida

Tappade uppkopplingen