Korten blandas ihop

Blogginlägg

Johan Österström och Per Fredriksson, LR, tycks sakna sitt tidigare, ständiga käbblande med mig. Än en gång rycker de nu ut för att kritisera mig för skolområdesreformen anno 2011. De blandar dock ihop korten rejält och fabulerar om samband som inte finns. Idag publicerar SLA mitt svar:

Johan Österström och Per Fredriksson, Lärarnas riksförbund, blandar ihop korten när de i SLA den 7 april än en gång kritiserar mig för beslutet om skolområdesförändringen från 2011. Det är riktigt att jag tycker att det var betydelsefullt att dåvarande skolnämnden i enighet beslutade sammanföra två skolområden i Ryd till ett. En destruktiv struktur i en utsatt stadsdel bröts därmed upp. Boendesegregation tilläts inte längre övergå till skolsegregation. Det var och är viktigt för att åstadkomma bättre förutsättningar för att begränsa utanförskapet, för att förbättra likvärdigheten och för att öka sammanhållningen i vår stad.

Detta har dock inget samband med den trångboddhet som idag drabbat Käpplunda- och Billingskolorna. Den beror främst på att skolkapaciteten i centrala Skövde är för liten, vilket i sin tur är en konsekvens av att den nya Billingskolan underdimensionerades. Att så är fallet beror delvis på att etebleringsläget för nya friskolor var osäkert vid tiden för projekteringen. Men än mer på att Skövde kommun vid tillfället saknade de befolkningsprognoser som kommunen idag förfogar över. I de dåvarande prognoserna förbisågs bland annat den generationsväxling som nu pågår på Billingsluttningen och som medför att antalet barn i området ånyo ökar. Om skolan hade uppförts bara ett år senare, vågar jag påstå att den hade fått andra dimensioner.

I och med den förestående förtätningen och utvecklingen av Skövde kommer elevtalet att öka ytterligare. Det är därför mycket angeläget att planerade skolinvesteringar tidigareläggs, så att tillgången till låg- och mellanstadieskola i de centrala stadsdelarna långsiktigt säkerställs.

Anders G Johansson (M)

Tappade uppkopplingen