Krafttag mot skolk och frånvaro

Att barn och elever är i skolan är viktigt och avgörande för att de ska lyckas. I Skövde har vi de senaste åren lyckats minska den ogiltiga frånvaron. Men i Skövde, liksom i andra kommuner, är det ett fåtal elever som tidvis är mer frånvarande än närvarande. Dessa elever måste mötas med en tidig och tydlig reaktion från samhället. Att misslyckas med att bryta ett destruktivt beteende innebär att en ung människa riskerar att falla i utanförskap med mänskliga tragedier och stora samhällskostnader som följd.

I Skövde arbetar vi med detta. Skolnämnden har fastställt riktlinjer för hur våra medarbetare på skolor ska förfara då elever är frånvarande. Frånvaro utan godtagbara skäl är inte acceptabelt och ska skyndsamt följas upp med samtal med både elev och vårdnadshavare. Bakomliggande orsaker till att en elev väljer att skolka ska identifieras för att hem och skola gemensamt ska kunna råda bot på det eller de problem, som skolket ofta är symptom på. Bekymren härrör sig emellanåt till skolan, men de kan också kretsa kring sociala situationer eller händelser i familjen och hemmiljön.

Vi konstaterar att vi måste lyckas bättre med att minska den ogiltiga frånvaron och få dessa elever att vara i skolan. Detta är en angelägenhet som inte bara åvilar skolan. För dess uppdrag och resurser räcker inte alltid till för att hantera komplicerade förhållanden, som ligger bortom skolväsendets räckvidd. Flera aktörer måste samverka och olika ansvarsområdens gränser måste överlappas. Olika funktioner måste medvetet, smidigt och effektivt knytas samman för att åtgärder och insatser ska bli verkningsfulla.

Grunden för att utveckla denna samverkan har i politisk enighet lagts i Skövde kommun. Skol- och socialförvaltningarna arbetar nu med att fördjupa sin samverkan och utveckla tydligare rutiner. Det gemensamma målet är att frånvarande elever tidigt, tydligt och samordnat ska möta samhällets reaktion på deras bortavaro. I detta arbete vänder vi nu också blicken mot andra kommuner för att hämta kunskap och inspiration från dem som genom medvetet arbete faktiskt lyckats att minska frånvaron. Framgångsfakorn där, liksom här, är att olika förvaltningar och aktörer förenas kring gemensamma målbilder och verkningsfulla koncept för att möta skolkande elever och deras familjer.

En förutsättning för att våra unga ska utvecklas till att vara trygga, självständiga och arbetande människor är att de är i skolan. Undervisningstiden är för viktig och värdefull för att slarvas bort. Kunskapsblottor, som uppstår i unga år, låter sig svårligen täppas igen senare. Därför måste vi ta krafttag mot skolk och frånvaro.

Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

Elisabeth Svalefelt (M),
socialnämndens ordförande, Skövde

Etiketter

Tappade uppkopplingen