Kvalitén i välfärden främst

Blogginlägg

Skövdecentern inledde veckan med ett överraskande utspel om prioriteringar för återstoden av perioden. Utifrån ett resonemang om att välfärden förutsätter tillväxt, öppnar partiet för omfattande, kommunala  investeringar i sådant som inte anknyter till välfärdens kärna. Centerpartisterna gör heller ingen hemlighet av att det är skattebetalarna som ska stå för notan, då de oblygt förklarar sig vara “redo att diskutera en justering av skattesatsen”.

Jag tycker det är spännande och positivt att det finns olika idéer för hur Skövdes potential ska tas tillvara och hur kommunen ska växa och utvecklas. Centerns utspel är därför intressant och välkommet. Beredvilligheten till skattehöjning är dock en olycklig ingång, menar jag. Min uppfattning är att man ska vara ytterst försiktig med att vrida på skatteskruven. Särskilt i en lågkonjunktur, då flera hushåll riskerar att se sin ekonomi pressas ihop. Att då höja skatten innebär – utöver att människors ekonomiska frihet beskärs – att utrymmet för privat konsumtion minskar. Det är i sig hämmande för tillväxten.

Det är inte alls så att Skövde kommun sitter passivt i utvecklingsarbetet. Flera viktiga beslut är fattade, som alla bidrar till att kratta gången för marschen mot den 60 000:e invånaren. Så håller också kommunen de kommande åren en imponerande investeringstakt. Ett antal förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder är planerade. De är alla nödvändiga investeringar, i och med att staden växer, men den höga investeringstakten innebär också en ekonomisk utmaning.

Jag ställer mig personligen frågande till några av de projekt som Centern med sitt utspel säger sig vilja prioritera. Frågan om ett samlat gymnasiecampus trodde jag faktiskt var avförd från agendan. Några av stadens utbildningspolitiker har förvisso drömmande sneglat på Lidköpings satsning på De la Gardiegymnasiets campus, men ingen har – i varje fall för mig – lyckats presentera några uppenbara vinster med samordningen. Det vill säga i form av förbättrade betyg och meritvärden för de studerande.

Vidare vill nu Centern bygga en konsert- och kongressanläggning och föreslår att hotellkedjorna engageras i en tävling, syftande till att identifiera den optimala platsen för en sådan anläggning. Inte mig emot. Själva tävlingen och byggnationen alltså. Men det ställer höga krav på finansieringen! Detta kan och får inte vara ett projekt som endast ska bäras av skattebetalarna! Om det skulle vara den huvudsakliga finansieringsidén, är jag lika tveksam nu som faktiskt centerpartisterna själva var 2009, när Arena B var på tapeten men avfördes.

Det finns ett och annat att diskutera inom Alliansen, innan budgeten för 2013 kan läggas på kommunfullmäktiges bord. Skövde har tuffa år framför sig. Den internationella krisens verkningar spås förorsaka ett vikande skatteunderlag. Därtill är kommunen “förlorare” i den aviserade förändringen av skatteutjämningssystemet. Sammantaget riskerar intäktsbortfallet bli betydande.

För mig är det tydligt att det kommer att kräva hårda prioriteringar för att värna och vårda välfärdens kärna. Utrymmet för extravaganser, även om man kan hoppas att de ska verka tillväxtfrämjande, är begränsat. Just nu pågår arbetet med att utreda handlingsalternativ för hur kommunen kan möta den uppkomna, besvärliga ekonomiska situationen. Vi ska i Alliansen diskutera Centerns, liksom alla borgerliga partiers önskemål och ambitioner, men vi ska göra det mot rätt bakgrund och utifrån realistiska förutsättningar. Som jag ser det handlar det nu främst om att slå vakt om kvalitén i utbildningen och omsorgen i kommunen. Jag utesluter därmed inte alls andra satsningar, men jag ifrågasätter skarpt att sådana sker genom att pressa Skövdeborna med höjd kommunalskatt.

Etiketter

Tappade uppkopplingen