Låt försvaret stödja polisen

Blogginlägg

Polisen ska ges bättre möjligheter och större befogenheter att rekvirera stöd från Försvarsmakten. Det föreslår jag i en motion till Skövdemoderaternas årsmöte.

Polismyndigheten kan, efter regeringens godknnande, redan idag begära militärt stöd för uppgifter som kan medföra våld och tvång mot enskilda, men endast om det syftar till att förhindra eller ingripa mot ett terrorbrott. För att en handling ska definieras som terrorbrott måste den enligt lagen syfta till att skada staten “genom att antingen injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer”.

Personal- och resursslukande insatser mot exempelvis en nazistdemonstration eller simultant brinnande fordon och fastigheter i ett antal förorter är inte uppenbart terrorism. Därmed är det en uppgift endast för polisen att bemästra. Det kan ofta vara krävande uppgifter för en polismyndighet med begränsad tillgång till personal, fordon och materiel.

I en tid där hybridkrigföring är vanligt förekommande och vad som är brott, terrorism och krigföring ofta är svårbedömt är det en dålig ordning. Staten måste kunna hantera s k  gråzonsproblematik för att garantera medborgarnas säkerhet och samhällets funktion. Därför måste de legala förutsättningarna för samverkan mellan uniformsmyndigheters förbättras.

Ytterst handlar det om att säkerställa att staten kan uppfylla sin del av samhällskontraktet genom att upprätthålla våldsmonopol, lag och ordning. Det handlar om att ge förutsättningar för staten att optimerat använda sina förmågor och resurser samt att kunna kraftsamla dem när det behövs. Att avstå från den möjligheten innebär att en ökad risk för staten att misslyckas med en av sina mest primära uppgifter; att skydda sina medborgare. Förtänksamhet är bättre än efterklokskap.

Min förhoppning är att motionen ska vinna gehör vid Moderaternas årsmöte i Skövde och förbundsstämman i Västra Götaland. Slutligen hoppas jag att Moderaternas partistämma antar förslaget som nationell och officiell politik. Sverige behöver ett parti som tar säkerhetsfrågorna på allvar. Jag vill att Moderaterna ska vara det partiet.

LÄNK:

Motion om att Försvarsmakten ska kunna stödja Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Tappade uppkopplingen