Lika villkor ska råda

Idag svarar jag Mona Eriksson Wallgrens, förskolelärare på Trollberget, artikel i SLA. Frågan rör en begäran från förskolan att få köpa mat från kommunen. Skolnämnden har avslagit den. Jag är varm vän av fria skolor och förskolor. Men jag menar att de måste verka på lika villkor. Kommunen kan inte ge en enhet särskilda fördelar. Likabehandlingsprincipen ska råda. Artikeln följer nedan.

 

Hur en kommun ska betala ersättning till fristående skolor och förskolor regleras av lagen. Syftet är att enheter med olika huvudmän ska ges förutsättningar att på lika villkor konkurrera om förskolebarn och skolelever. Kommunen betalar ersättning till en fristående förskola/skola utifrån ett genomsnitt av den kommunala verksamhetens kostnader per barn/elev. Ersättningen ska täcka verksamhetens samtliga kostnader, dvs för personal, hyror, lokalvård, läromedel, utrustning, administration och mat.

Detta medför krav på fristående enheter att, liksom kommunen, ha en tillräcklig mängd barn inskrivna för att verksamheten ska kunna drivas rationellt. Med få barn i verksamheten följer lägre ersättning från kommunen. Skattebetalarna ska inte – och får inte – skjuta till medel eller på andra sätt subventionera enskilda aktörer. De lika villkoren ska gälla.

Förskolan Trollberget har begärt att få köpa mat av Skövde kommun. Förskolan har, liksom andra förskolor i kommunen, genom den kommunala ersättningen fått pengar för att klara sin mathållning. En kommun ska agera enligt likabehandlingsprincipen. Det går därmed inte att bevilja en fri förskola en särskild förmån, utan att erbjuda den till alla. Det är inte heller nämndens uppfattning att kommunen ska konkurrera med civila företag i fråga om mat- och transporttjänster. Därför har skolnämnden avslagit förskolans begäran.

Det som skenbart förefaller vara en enkel lösning på en förskolas bekymmer skulle leda till en ohållbar situation med oklara förutsättningar och spelregler. Vi vill inte att villkoren för fristående skol- och grundskolor i Skövde kommun ska vila på godtycke. Lagen tillåter oss heller inte att göra det.

Anders G Johansson (M),
ordförande i skolnämnden

Tappade uppkopplingen