Lokala initiativ för försvarskulturen

Blogginlägg

sweden

I dessa dagar diskuteras ånyo försvarspolitiken intensivt i och med att Folk och försvars årliga konferens genomförs i Sälen. Jag har funderingar kring detta och kunde blogga om det, men väljer istället att berätta om två lokala initiativ. Dessa har båda en liten, men viktig bäring på försvarsfrågan. Man får trots allt gräva där man står.

För det första har jag skrivit och skickat ett remissyttrande, som Moderaternas fullmäktigegrupp i Skövde ställt sig bakom, till Kulturdepartementet. Vi har yttrat oss över ”Statskontorets rapport om Bidrag till försvarshistorisk verksamhet”. Poängen är att vi föreslår att reglerna för statsbidrag ska ändras, så att de i högre utsträckning kan utbetalas till museer med koppling till aktiva förband och som åskådliggör dessa förbands nu pågående verksamhet. Inte bara den som företogs under det kalla kriget. För det senare är, märkligt nog, den nu främsta bevekelsegrunden för statsbidrag till svensk försvarskultur. ”Försvar i förvar” gäller på Kulturdepartementet, samtidigt som Försvarsdepartementet anstränger sig för att tala om sitt moderna insatsförsvar.

Om min syn på detta förhållande har jag bloggat mycket. Jag har också skrivit motioner till Moderaternas förbunds- och partistämmor och uppvaktat riksdagsledamöter. När nu departementet självt öppnar för en översyn av regelverket, anar och hoppas jag att det finns en bättre möjlighet att få idéerna hörsammade. För detta är viktigt av flera skäl. I yttrandet skriver vi:

Ett museum med koppling till ett aktivt militärt förband skulle kunna utgöra en betydelsefull länk mellan förbandet och allmänheten. Det skulle kunna vara en plats som inte bara visar historien och vårdar kultur- och traditionsarvet, utan också åskådliggör dagens verksamhet. Det skulle därmed kunna vara ett verktyg i arbetet med att rekrytera personal till det nya insatsförsvaret, som ju vilar på frivillighetens grund. Det skulle dessutom kunna bidra till försvarsupplysning i en tid när försvarets folkliga förankring riskerar att urlakas. Vi ser också att ett museum har en roll att spela inom ramen för den veteranpolitik som nu äntligen utvecklas och får ökad betydelse. Många hemvändande soldater upplever frustration över att den hemmavarande omgivningen inte har förståelse för deras insatser, umbäranden och upplevelser. Ett förbandsmuseum skulle vara en plats där dagens hjältar uppmärksammas och deras insatser synliggörs.”

Den andra blygsamma, men viktiga åtgärden, är att jag idag på kommunstyrelsen yrkade att Försvarsmakten ska inbjudas att ingå i referensgruppen för en utredning som Skövde kommun ska göra. Det lilla tilläggsyrkandet bifölls utan protester från någon. Syftet med utredningen är att redovisa konkreta förslag för hur de olika museiverksamheterna, Rosa Huset och Kulturhuset i Skövde kan utvecklas för att stärka Skövdes attraktivitet. Frågan har koppling till försvaret så till vida att kommunstyrelsen, någonstans i begynnelsen av mandatperioden, på Moderaternas initiativ beslutade att utreda förutsättningarna för att etablera ett samlat musei- och upplevelsecentrum. Motivet var bland annat att finna en långsiktig och hållbar lösning för Garnisonsmuseet att verka i Skövde. Efter hand har så uppdraget svällt till att nu koppla ett helhetsgrepp om den lokala kulturen.

Hur som helst ger det möjlighet för Försvarsmakten att vara med och bevaka och bejaka att försvarskulturen i Skövde kan utvecklas. Och det av exakt samma skäl, som vi skrivit om till kulturdepartementet. Jag hoppas nu att myndighetens lokala chefer ser till att ta den möjligheten!

LÄNKAR

Moderaternas i Skövde yttrande till Kulturdepartementet
Direktiv för kulturutredning, Skövde kommun

TIDIGARE INLÄGG

Rätt ska vara rätt om Garnisonsmuseet (31 OKT 12)
Försvaret behöver museerna (04 JUN 12)
Återför militära museer till försvaret (24 JAN 12)
Slutet på början (15 AUG 11)
Ett samlat grepp om Skövdes museer (18 JUL 11)
Levande museum om aktiva soldater (13 JUN 11)
Museifrågan lever (14 APR 11)
Garnisonsmusset – försvarets intresse (27 DEC 10)
Staten har ansvar för militära museer (16 MAJ 10)

Tappade uppkopplingen