M bör lyssna på rikspolischefen

I veckan (15 januari) skrev  jag i GöteborgsTidningen att Moderaterna bör lyssna på rikspolischefen när han begär att Polismyndigheten ska kunna begära stöd från Försvarsmakten vid allvarliga och extraordinära händelser inom den s k gråzonen. 

Jag skrev 2019 ett förslag om just detta. Moderaterna i Västra Götaland ställde sig bekom det, men partistämman förra hösten valde dessvärre att gå på partistyrelsens linje och avslå det. När nu frågan ånyo aktualiseras är det en möjlighet för partiet att tänka om. Artikeln i sin helhet:

Moderaterna bör lyssna på rikspolischefen

Nyligen meddelade rikspolischefen Anders Thornberg att han vill att Polisen ska få legala befogenheter att begära understöd av Försvarsmakten för att hantera händelser inom den s k gråzonen. Det är en både klok och rimlig begäran.

Enligt gällande lag får Polisen begära stöd från Försvarsmakten, för situationer som kan innebära våld eller tvång mot person, endast då det krävs för att förhindra eller ingripa mot terroristbrott.Vår tids hotmiljö är dock avsevärt mer komplex och svårbedömd än vad den har varit tidigare. Det är inte längre uppenbart enkelt att vid en allvarlig händelse definiera vad som är ett uttryck för grov och våldsam kriminalitet, vad som är en terrorhandling eller vad som rent av kan vara en begynnande fas av ett väpnat angrepp.

Svensk militär är sedan flera år väl förtrogen med att agera utifrån andra lägen på konfliktskalan än den väpnade striden. Inte minst det omfattande deltagandet i fredsbevarande operationer utomlands har givit försvaret erfarenheter och kunskap för uppträdande i lägre konfliktnivåer. För detta har också ändamålsenlig utrustning anskaffats och använts. Sedan ett antal år finns dessutom ett antal förband med heltidsanställda soldater, vilka är mycket väl tränade och förberedda för olika situationer och förhållanden.

Först och främst behöver den svenska polisen rustas upp och förstärkas. Men även om de politiska målen om en ökad polisnumerär någon gång uppnås, är det inte orimligt att anta att Polismyndigheten kan ställas inför mycket omfattande, allvarliga och samhällshotande situationer. Händelser som är svåra och mycket resurskrävande att bemästra. Vid sådana situationer borde militär personal och materiel kunna ställas under Polisens befäl för att möjliggöra kraftsamling och uthållighet. Därmed ökas förutsättningarna för att skydda liv och egendom samt att återställa ordningen.

 I gråzonen gör det svårt att se och förstå vad som är vad. Gränserna är diffusa. Den nu rådande, strikta ansvarsfördelningen mellan myndigheter är inte optimerad för denna komplicerade miljö. Det behövs därför ett större utrymme för samverkan och samordning myndigheter emellan för att hantera mycket allvarliga händelser. Ytterst handlar det om att säkerställa att staten kan uppfylla sin del av samhällskontraktet och upprätthålla våldsmonopolet, lag och ordning.

Försvarsmaktens främsta uppgift är och ska alltjämt vara att försvara landets frihet och självständighet. Denna kräver att myndigheten upprätthåller en god förmåga att kunna utföra väpnad strid. Militär personal ska därför kunna användas för andra uppgifter endast när det verkligen är nödvändigt. Regelmässig inblandning i andra uppgifter än den primära skulle medföra att Sveriges militära förmåga försämras. Det är inte acceptabelt. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att Polismyndigheten i framtiden ska ges möjlighet att understödjas av försvaret måste därför övervägas mycket nogsamt.

 2019 ställde sig Moderaterna i Västra Götaland bakom ett förslag från mig om att verka för att Polismyndigheten ska ges laglig rätt att få stöd från Försvarsmakten vid samhällshotande händelser, även då misstanke om terrorbrott inte föreligger. Dessvärre beslutade partistämman i höstas att avslå motionen i enlighet med partistyrelsens rekommendation. Det är min förhoppning att mitt parti nu tänker om och hörsammar rikspolischefens begäran. Moderaterna bör ta på sig ledartröjan för en reformering av lagen, så att våra myndigheter ges bättre möjligheter att i samverkan skydda Sverige och invånarna i vår mycket komplicerade sam- och framtid.

Anders G Johansson (M),
Skövde

LÄNKAR:

Moderaterna bör lyssna på rikspolischefen – GT 15 januari 2020
Hemställan om ökat samarbete med Försvarsmakten – Polismyndigheten 15 januari 2020
Motion: Låt försvaret stödja polisen – 10 februari 2019

Tappade uppkopplingen