M står upp för äganderätten

Ikväll sammanträdde Skövde kommunfullmäktige. Som vanligt numera hölls mötet på distans. Jag, liksom flera andra moderater, engagerade mig i en debatt om en motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att inrätta ett naturreservat i Skultorp på mark som kommunen inte själv äger.

Jag upprörs över hur vänstermänniskor med förtjusning och med stöd av den skruvad lagstiftning kan konfiskera enskild egendom. Det är ett allvarligt åsidosättande av äganderätten. Dessutom leder ofta den offentligt utförda skötseln av reservat till att de naturvärden, som är ett resultat av markägarens omsorgsfulla bruk och ansvarsfulla användning av jorden, ofta går till spillo. Förkastligt i alla ändar.

Nu ska förvisso sägas att motionärerna själva ansåg markägarens samtycke vara en förutsättning för att gå vidare med reservatsbildningen. Något sådant samtycke fanns inte. Trots det reserverade sig Vänsterpartiet mot fullmäktiges beslut att avslå motionen.

LÄNK:

Tidigare blogginlägg om naturreservat och äganderätt
Webb-TV- Skövde kommunfullmäktige 29 mars 2021
Kommunfullmäktiges handlingar 29 mars 2021

Tappade uppkopplingen