Man kan inte backa in i framtiden

Miljöpartisterna Jasmin Vizlin och Roger Almgren (Mp) skriver i SLA att det för dem är värre att förlora framtid än att förlora val. Ändå tycks det just vara partiets aktuella opinionssiffror som framkallar hybris hos skribenterna. Det för stunden drygt tioprocentiga opinionsstödet tas som intäkt för att hävda ”att folket har bättre förståelse för problematiken än politiker”. De konstaterar också att alla inte kan ”uppskatta samma politiska lösningar”.

Det senare håller vi med om. Med vår liberala utgångspunkt ser vi dock hellre enskilda människor än ett folk. Vår utgångspunkt är att det just är människor – inte politiker – som ska ha makten över sin vardag och finna och forma de lösningar som bäst svarar mot deras behov och livsföring. Här går en skiljelinje i svensk politik. Miljöpartiet och de andra vänsterpartierna vill låta politiken reglera och begränsa människors ansvar och frihet. Jasmins och Rogers samarbetspartner Monica Green (S), formulerade nyligen saken mycket träffsäkert; ”Jag brukar tycka att politiker ska lägga sig i det mesta”. Det tycker inte vi moderater.

Vi tycker att politiken ska omfamna de problem som är gemensamma och som inte går att lösa vid det enskilda köksbordet. En sådan fråga är klimatpolitiken. Klimatfrågan är gränslös. Den kan inte ens endast hanteras nationellt, utan måste lösas globalt. Miljöpartiet har tills alldeles nyligen krävt utträde ur EU, som är den nivå där politiska beslut kan fattas som innebär faktisk klimatpåverkan. Vi moderater vill att Sverige ska fortsätta vara pådrivande i det internationella arbetet för att uppnå bindande avtal för utsläppsminskningar. Mp:s kamrat Lars Ohly (V) kräver å sin sida alltjämt utträde ur det europeiska samarbetet.

Moderaterna har, tillsammans med allianspartierna, åstadkommit en historisk överenskommelse om energipolitiken. Den innebär att kärnkraften, som idag står för 45% av landets elproduktion, även framledes kommer att tillgodose industrins behov av el. Det är en förutsättning för att företag långsiktigt ska investera och satsa i Sverige och ge arbete åt oss som bor i vårt kalla, nordliga land. Men överenskommelsen innebär också betydelsefulla satsningar på förnyelsebar och koldioxidneutral energi. Med vår energipolitik har vi skapat förutsättningar för Sverige att kunna exportera miljövänlig el. Därigenom kan vi bidra till att minska behovet av kol- och oljeproducerad energi. Oss veterligen har S, V och Mp inte presenterat något gemensamt alternativ för hur energipolitiken ska te sig om de vinner valet.

En växande ekonomi är en förutsättning för att på sikt klara jobben och välfärden i Sverige. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla ny teknik och investera i hållbara, klimatsmarta lösningar. Sedan 1990 har Sverige minskat sina utsläpp med 9 %, medan ekonomin under tiden har vuxit med 40 %.

Vi moderater tror inte att vi kan lösa varken samtidens eller framtidens problem genom att drömmande blicka bakåt. Man kan inte, som herrarna Vizlin och Almgren vill, backa in i framtiden.

Moderaterna i Skövde genom
ANDERS G JOHANSSON (M)
PHILIP SEGELL (M)

Etiketter

Tappade uppkopplingen