Mindre klasser?

Blogginlägg

SkolaFrågor om skola och utbildning är ständigt och alltid väldigt viktiga. Det handlar ytterst om enskilda människors förutsättningar att utvecklas och lyckas med och i livet. Att bli fungerande och inkluderade samhällsmedborgare med den trygghet som arbete och försörjning innebär. Det handlar också om vårt svenska samhälles välstånd och styrka. För att Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen är välutbildade och arbetsamma människor en grundsten. Annars klarar vi inte att upprätthålla välfärd och välstånd så som vi nu känner dem.

Att frågan om skola kommer att hamna högt på väljarnas dagordning när det närmar sig val i september är därför ingen vild gissning. Det märks på partierna, som vart och ett utifrån sina ideologier och synsätt sprutar ur sig olika reformförslag av varierande dignitet. Jag är nöjd med det genomgripande arbete som Moderaterna har gjort på området! Jag tycker det är bra att mitt parti vill göra förskoleklassen obligatorisk. Jag tycker att det är bra att M betonar vikten av att behov av särskilt stöd identifieras och tillgodoses i lågstadiet. I Skövde har vi också lokalt tillfört medel för just ett lågstadielyft. Jag gillar att M vill öka studietiden i svenska och matematik, därför att svenska elever idag faktiskt har mindre studietid än jämförbara länder. Jag ser dessa och Moderaternas övriga förslag som förstärkande justeringar av den viktiga och omfattande skolreform, som Alliansregeringen genomför under perioden.

Jag är dock tveksam till ett utspel i måndags, när Moderaternas skolpolitiske talesman uppmanade sina partivänner i landets kommuner att verka för mindre lågstadieklasser. Är klasstorlekarna ett generellt problem i Sveriges samtliga kommuner? Är minskningen av klasstorleken en åtgärd som ska prioriteras framför andra för att höja resultaten i skolan? Ger mindre klasser mer resultat än förekomst av duktiga lärare? Jag har i alla fall inte funnit att forskningen ger en entydig bild av det är så.

Ännu märkligare blir det att ingen kan definiera hur liten en klass ska vara för att vara optimal. Vad har Stefan Löfvén (S) för underlag att hävda att en klass ska minska med fem personer? Skolverket har inte redovisat statistik rörande skolklasser sedan läsåret 1994/95. Då gick det i genomsnitt 22 elever i en svensk grundskoleklass. När skolan var statlig fanns det en bestämmelse om att en klass ej för överstiga 30 elever. Denna paragraf är numera slopad och själva klassbegreppet är sedan dess också något uppluckrat och inte alls lika statiskt som förut. Det har därför, har jag förstått, varit svårigheter för Skolverket att få underlag för en rättvisande bedömning och redovisning av tingens ordning rörande klassernas storlek. Det gör i sin tur att ropen på mindre klasser inte är uppenbart välgrundade.

Hur ser då läget ut i Skövde? Inte heller här är statistiken vinkelrät och enkel att följa. För Eriksdalskolan är endast elevantalet per årskurs redovisat. På lilla Varola skola är antalet barn i varje årskurs redovisat. Men jag vet att man där, på grund av det lilla elevantalet, tillämpar årskursöverskridande undervisning. Därför har jag exkluderat dessa båda skolor från mina beräkningar. Jag har också låtit särskoleklasser och specialgrupper av olika slag var utanför mina beräkningar. Jag vill understryka att det mycket väl på en skola kan finnas omständigheter, som jag inte är insatt i, som gör att data på ett eller annat vis blir missvisande.

I Skövde går det, enligt min ovetenskapliga studie, i genomsnitt ca 18 elever i en klass i spannet förskoleklass till årskurs tre. Men det finns så klart variationer. Störst klasser tycks man ha på Käpplundaskolan, där jag beräknar genomsnittet till 23 elever per klass. Är det stora klasser? Nej, de är nog att betrakta som “normalstora”. De ligger kring det uppmätta riksgenomsnittet för den statliga skolan vid det begynnande 90-talet. En period som idag gärna nostalgiskt glorifieras.

Den som ropar efter mindre skolklasser måste också vara medveten om att det i förlängningen medför krav på investeringar i fler skollokaler, för att ge plats åt ett ökat antal klasser. Jag menar att det vore en felaktig prioritering. Jag är övertygad om att förekomst av duktiga lärare och medarbetare är det som främst leder till framgång i skolan. Därför vill jag inte att skattebetalarnas pengar används för obefogade kostnader för ytterligare tegel och betong.

LÄNKAR:

Skolverkets statistik rörande elever, klasser och skolor
M uppmanar till mindre skolklasser – DN 27 januari 2014
En modern skola för alla – Moderaterna om skolan

Etiketter

Tappade uppkopplingen