Moderaterna utvecklar skolan

Idag publicerar SLA en artikel av mig och Camilla Waltersson Grönvall. Det blir ett litet påskägg med moderata tankar om skolan som svar till sossarna Monica Green och Johan Ask. 

Grundskolan är en viktig investering för framtiden. Det är delvis där grunden till en individs framtida välgång och självkänsla ankras. Vi håller med Green och Ask att skolresultaten måste vändas för att ge alla barn en bra start i livet samt för att höja likvärdigheten inom skolan. I februari i år presenterades Nya moderaternas rapport ”En modern skola”. Där presenterar vi en rad förslag på lösningar till de svåra utmaningar som vi stöter på inom skolan idag. Av de många konkreta förslag i rapporten vill vi här förtydliga några; införandet av fler speciallärare, ny modell för särskilt stöd samt mer undervisningstid med fokus på matematik.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för varje elevs lärande. Genom fler specialpedagoger tror vi att vi kan hjälpa elever med särskilda behov och på så sätt bidra till bättre studieresultat. Forskning visar att de insatser som speciallärare gör får mest effekt i de tidiga skolåren. Därför föreslår vi en miljard som avgränsas till låg- och mellanstadiet för att stötta de elever som behöver extralärare eller speciallärare. En bra modell att utgå ifrån är den pågående ”Läsa-skriva-räkna-satsningen”.

Internationella kunskapsmätningar visar tydligt att det finns bekymmer med svensk matematikundervisning. Eleverna behöver mer undervisningstid med fokus på matematik för att nå målen. Det finns en omfattande forskningslitteratur som visar på sambandet mellan tid och utbildningsresultat. I kombination med regeringens satsningar på kompetensutveckling för matematiklärare bör ökad undervisningstid ge goda effekter på elevresultaten.

Eftersom läs- och skrivsvårigheter ställer till stora problem för inlärningen av övriga ämnen är detta särskilt bekymmersamt. Vi anser därför att det är nödvändigt att utforma en ny modell för särskilt stöd. Det särskilda stödet har länge varit inlindat i en vänta-och-se-mentalitet. Konsekvensen blir att elever med svårigheter går vidare från årskurs till årskurs med otillräckliga kunskaper. För att förhindra detta vill vi se en utredning som ser över utformningen av en ny modell för särskilt stöd i grundskolans tidigare år.

I Skövde har skolnämnden nyligen fattat beslut om en ny resursfördelningsmodell för barn med särskilda behov. Den peng, som följer med eleven, ska i högre grad vara anpassad för att möta elevens behov. På så vis ger vi våra rektorer ökad handlingsfrihet att tidigt och snabbt agera för att en elev ska få det stöd den behöver för sin utvecklig.

För Socialdemokraterna tycks skattehöjningar vara svaret på alla frågor. Det är det inte för oss. Vi moderater tar ansvar för att utveckla skolan både i Skövde och Sverige och för detta utvecklar vi både nya idéer och hållbara strategier.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot, utbildningsutskottet
Västra Götalands läns norra

Anders G Johansson (M)
Ordförande i Skolnämnden i Skövde

LÄNKAR

SLA 16 mars 2013 – Sossarnas artikel
En modern skola för alla – Moderaternas skolpolitiska  rapport (14 FEB 13)

Tappade uppkopplingen