Moderatledd regering – för säkerhets skull

SLA publicerar min artikel om regeringsfrågan som är av stor betydelse för försvarsfrågan:

Processen med att förse nationen med en ny regering löper långsamt. Det tidsödande politiska spelet tar kraft och fokus från det som är politikens uppgift; att angripa, hantera och lösa förekommande samhällsproblem. Sådana är det dessvärre gott om efter fyra år med en svag och passiv S-MP-regering.

Upprustningen av det svenska försvaret tål inte vidare dröjsmål. De som för inte så länge sedan hävdade att Sverige är säkrare än på länge, hade gruvligt fel. Läget i omvärlden och i Sveriges närområde har försämrats och fortsätter att göra så.

Försvaret har under decennier, av såväl socialistiska som borgerliga regeringar, prioriterats ned och försvarförmågan har urholkats. Ett svenskt medlemskap i Nato vore den enskilt viktigaste åtgärden för att öka Sveriges säkerhet och bidra till stabilitet i norra Europa. Men för detta saknas det stöd i den nuvarande riksdagen. Avsaknaden av försvarsgarantier medför ett ökat behov av upprustning av det nationella försvaret.

När jag före valet besökte olika förband i Skaraborg fick jag klart för mig hur dåligt personalläget är. Det saknas personal inom samtliga kategorier. Yngre officerare söker sig i oroväckande hög grad bort från yrket. På kort sikt medför detta problem för Försvarsmakten att lösa anbefallda uppgifter och att upprätthålla förväntad beredskap. På längre sikt innebär bristen på befäl och instruktörer en begränsning för att utveckla, expandera och bemanna krigsorganisationen.

Om antalet soldater, sjömän och officerare ska bli fler, måste först officerarna sluta att bli färre. I korthet kräver det att löner och anställningsvillkor måste förbättras för att fler ska söka sig till och stanna kvar i yrket. Välutbildad, motiverad och tillgänglig personal är en förutsättning för återuppbyggnad och upprätthållande av en nationell försvarsförmåga värd namnet.

Staten måste omgående vidta åtgärder för att stoppa den kritiska blödningen. Moderaterna har förbundit sig att senast inom en tioårsperiod fördubbla försvarsanslagen till att motsvara 2 % av BNP. På kort sikt, fram till 2021, har partiet lovat att öka försvarsanslagen med 18 miljarder kr, vilket är lika mycket som ÖB har äskat för att säkerställa att försvarsförmågan inte nedgår. Det är ett viktigt första steg som dock måste följas av flera. Socialdemokraterna har passat i frågan om anslagen och i valrörelsen istället tillkännagivit andra prioriteringar, såsom fler semesterdagar för föräldrar.

Sverige behöver en moderatledd regering och en ansvarsfull budget. För säkerhets skull.

Anders G Johansson (M),
Skövde

LÄNK:

Moderatledd regering – för säkerhets skull – SLA 01 november 2018

Tappade uppkopplingen