Nej till läxförbud

Skola läxor

Idag publicerar tidningen SLA min och de övriga alliansföreträdarnas i skolnämnden artikel om vår syn på sossarnas idé om läxförbud i Skövdes skolor.

Socialdemokraterna Monica Green och Maria Hjärtqvist har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Skövde kommun ”prövar möjligheten att införa läxfria skolor”.

Vi lever i en tid när den internationella konkurrensen är stenhård. För att klara jobben och i förlängningen vår gemensamma välfärd, måste Sverige hålla en hög kunskapsnivå och hävda oss i konkurrensen med andra länder. Alliansregeringen har genomfört en lång rad omfattande reformer, vilka alla syftar till att utveckla, stärka och förbättra skolväsendet. De båda socialdemokraterna reflekterar inte över dessa väsentliga samband. Istället ger de sig på läxorna i skolan och bekymrar sig över att dessa inkräktar på våra barns fritid.

Skövde kommun ska inte bli en zon för märkliga experiment med läxförbud! Läxor ska fortfarande vara ett verktyg för våra pedagoger att utveckla elevernas studieteknik, förbereda undervisning och befästa kunskaper. Grunden är här, liksom i skolan i övrigt, att eleven ska mötas utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor.

Vi ser också läxorna som en betydelsefull länk mellan hem och skola. Genom att hjälpa sitt barn med läxan hålls en förälder delaktig i arbetet med barnets bildning och utveckling. Detta förhållande är viktigt och angeläget att vårda och bevara. Det är inget som ska tillåtas raseras genom ett nyckfullt, lokalpolitiskt beslut.

Alla barn får dessvärre inte det stöd som behövs i hemmet. Skolan har ett viktigt ansvar för att dessa barn får den hjälp de behöver och inte halkar efter. Detta gäller generellt och får inte marginaliseras till att vara en fråga endast om läxor. Men vi utesluter alls inte att Skövde kommun tittar närmare på hur läxhjälp utövas och tillhandahålls. Vi vill undersöka om hjälp med läxor kanske rentav kan vara ett område som är lämpligt att engagera frivilliga krafter i. Vi vill i högre grad än idag tillvarata engagerade människors och organisationers vilja att utföra ett ideellt, betydelsefullt arbete.

Avslutningsvis några ord om RUT. Sedan tidigare har barnpassning varit avdragsgillt. Detta motsätter sig numera inte ens Socialdemokraterna, som annars vacklat fram och tillbaka i synen på RUT. Det är riktigt att Alliansregeringen beslutat förtydliga att RUT-avdraget även omfattar läxhjälp. Att den som passar barn också kan få tillåtas vara behjälplig med att hjälpa barnet med läxor kan knappast anses vara orimligt. Mindre rimligt och sunt är det att Socialdemokraterna vill göra dessa tjänster dyrare, genom att halvera RUT-avdraget. Detta gagnar varken barn eller föräldrar. Inte heller de många som riskerar att bli av med sina arbeten och inkomster, när Socialdemokraterna sätter in sin destruktiva stöt mot tjänstesektorn.

Alliansen i Skövdes skolnämnd

Anders G Johansson (M)
Gunvor Kvick (C)
Petter Fahlström (FP)
Rolf Karlsson (KD)

Tappade uppkopplingen