Nödvändiga förändringar

Blogginlägg

Sedan i fredags har lokala media rapporterat om det förslag som skolnämnden i Skövde har att ta ställning till vid sitt möte på onsdagen. Mediabilden är, enligt min uppfattning, varken rättvisande eller heltäckande. Jag ska här ge min bild av orsaker och bakgrund samt vad förslaget i huvudsak verkligen innebär.

En ny Billingskola
Skövde kommun bygger en ny, toppmodern skola på samma plats där den utdömda Billingskolan nu ligger. Det är en stor investering i 120-130-miljonersklassen. Skolan är dimensionerad för 350 elever. Därmed kan elever i Våmbsskolan, när den nya Billingskolan är på plats 2014, beredas plats i en av Sveriges mest moderna skolor. De får möjlighet att fullgöra sin utbildning enligt läroplanen på en och samma plats. Idag ägnar Våmbsbarnen tid åt att bussas till andra skolor för att ha slöjd och idrott, som det saknas anläggningar för i Våmb. Jag tycker inte att denna bussning är varken rimlig eller vettig och tycker därför att det är utmärkt att den om några år kan upphöra.

SLA:s chefredaktör Niclas Lindstrand har präktigt fel när han påstår att den tänkta elevvolymen är orsaken till kostnadsökningen för Billingskolan. 350 elever har varit utgångspunkten från första början. Ökningen beror istället på att kommunfullmäktige beslutade att uppföra en modern skola i teknisk och pedagogisk toppklass, men budgeterade med kostnaderna för en standardskola. Det var uppenbart att denna budget skulle behöva justeras för att leva upp till de uttryckta kraven på byggnaden.

Låg- och mellanstadier i Skultorp, Hentorp och Våmb
Sedan några år har eleverna i Skultorp, Hentorp och Våmb gått årskurs sex på Vasaskolan inne i Skövde. Orsaken var att det blev för trångt för de stora elevgrupperna på de ordinarie skolorna. Med minskat antal elever är det nu möjligt att återigen bedriva F-6-utbildning vid skolorna för de lägre åldrarna. Eleverna ska istället börja på Vasaskolan i årskurs sju. Jag tycker det är mycket positivt att detta nu går att lösa, eftersom det har varit ett tydligt önskemål från Skultorps- och Hentorpsföräldrarna!

Utfasning av Rydskolans högstadium
En delfråga rör Rydskolans högstadium. Bakgrunden är att elever – inom ramen för det fria skolvalet – valt bort Rydskolan till förmån för andra högstadieskolor. Så mycket som var tredje elev i upptagningsområdet har på detta sätt röstat med fötterna. Detta trots att skolan är den i nuläget mest moderna och bäst upprustade högstadieskolan i kommunen. Det har fått till konsekvens att Rydskolans högstadium har kommit att bli en segregerad skola där ytterst få elever har svenska som sitt modersmål.

För mig är detta inte okej! Jag vill se en inkluderande skola där människor av olika härkomst och ursprung möts. Det är också den grundläggande tanken med den svenska grundskolan. Vi lever inte upp till det i Skövde idag.

Jag ser valfrihet som något väldigt viktigt och positivt. Det är betydelsefullt att elever och föräldrar får inflytande över vilken skola man går i. Alla håller inte med om det, utan menar att utan valmöjligheten hade inte problemet uppstått. I någon mening stämmer det resonemanget kanske. Men hade det verkligen varit bättre att var tredje elev hade gått i en skola, som de uppenbarligen helst hade valt bort? Jag tror verkligen inte det.

Valfriheten i skolväsendet i Skövde kommer att öka ytterligare. Senast 2013 öppnar med största sannolikhet Kunskapsskolan en 6-9-skola med plats för 400 elever i kommunen. Det kommer ofrånkomligen innebära att elever söker sig till denna. Därmed måste kommunen av nödvändighet anpassa sin skolverksamhet. Annars skulle vi sitta med för stora lokalytor och onödiga kostnader. Detta skulle ofrånkomligen tära på och urgröpa den kommunala skolverksamheten.

Avvägt förslag
Min uppfattning är att förslaget är väl avvägt utifrån de många och olika förutsättningar skolnämnden har att ta hänsyn till. Genom att fatta beslut nu i höst, vinner vi tid för noggrannhet i förberedelser och genomförande av förändringarna, som till delar verkställs från hösten 2012 och delvis inte förrän hösten 2014.

Med detta slår sig inte nämnden till ro. Vi kommer att fortsätta att studera och diskutera frågan om hur vi bäst använder Rydskolans fina lokaler i framtiden. Skolchefen föreslås få i uppdrag att utreda detta. I detta ligger också att medvetet arbeta för att öka integrationen i skolans lägre årskurser.

 

Mer att läsa:
Sammanfattning om förslaget på Skövde kommuns hemsida
Skövde Nyheter om förslaget till förändring på Rydskolan
Skövde Nyheter om förslaget till förändring i Våmb
Radio Skaraborg om förslagen till förändringar
Karin Långström Vinges (FP) blogg om förslaget

2 Replies to “Nödvändiga förändringar”

 1. Erik Andersson skriver:

  Anders,

  det ni indirekt uttrycker är att den kommunala skolan ska stå passiv och vika undan från privata intressen, nämligen de friskolor som tänkt etablera sig. Är det så konkurrensen ska hanteras från kommunalt håll? Att ge plats åt friskolor utan att ens försöka konkurrera? Att låta argumenten bli en självuppfyllande profetia? Visserligen är nog de som driver friskolorna nöjda eftersom det gynnar deras privata ekonomiska intressen.

  Men detta är långt ifrån det mest beklämmande i denna soppa. Hur långt ska den odemokratiska och topstyrda styrningen få gå? Finns det inte längre någon gräns? Att lärarkåren sedan länge är belagd med munkavle i denna kommun det visste vi sedan tidigare – men nu har det ens inte öppnats upp för samtal och dialog med övriga samhällsmedborgare och instanser. Djupt beklagligt och högst olämpligt utifrån mitt sätt att definiera, förstå, leva och lära demokrati som yrkesverksam och som medborgare.

  Jag instämmer i Johans kommentar ovan. Men ställer mig frågande till vad du egentligen använder din blogg till. Av de handlingar som skett så här långt tolkar jag det som att det i liten utsträckning handlar om demokratiskt lyssnande syften – synd.

 2. Johan Wernvik skriver:

  God morgon Anders!

  Tack för att du bloggar så flitigt. Jag tycker det är viktigt att förtroendevalda själva skriver om både förslag och beslut. Tack!

  Däremot så lämnar processen, åtminstone för oss som är medborgare och inte är folkvalda, en hel del frågor. Vilka har varit svårt att ens formulera under endast några dagar.

  Vänligen
  /Johan Wernvik

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen