P-avgifter behövs

Blogginlägg

I dagarna gör det lokala bladet SLA en enkätundersökning riktad till kommunfullmäktiges ledamöter. Frågan gäller om det bör vara gratis att parkera i centrum? Frågan anses ha fått förnyad aktualitet i och med att Systembolaget aviserat öppnandet av en andra butik vid COOP på Norrmalm. Det finns de som befarar att centrumhandeln med detta riskerar att utarmas och att gratis parkering skulle vara ett sätt att motverka detta.

Jag svarade nej på  frågan. För det första är parkeringsplatser inte gratis. Varken att anlägga eller underhålla. Det är fullt rimligt att den som använder något också täcker sin egen kostnad, istället för att vältra över den på skattebetalarna.

För det andra tror jag att fri parkering i centrum skulle vara direkt kontraproduktiv. Jag är rädd att det skulle bli för lite rotation på det begränsade antalet P-platser som finns i centrum. För det är den stora poängen med avgifter; att få till ett incitament för oss bilister att inte stå för länge, utan ge plats för andra. Tidigare, när avgifterna varit låga, har bilar stått för länge och därmed blockerat P-yta för andra. Ett sådant parkeringsbeteende är knappast gynnsamt för handeln. I juni 2011 beslutade kommunfullmäktige om nya taxor – höjda sådana – för att åstadkomma ett bättre utnyttjande av P-platser och för att uppmuntra människor att i högre utsträckning färdas med kollektivtrafik.

De höjda avgifterna är ett sätt att hantera den nuvarande situationen. Men naturligtvis löser inte det grundproblemet; att det finns för få parkeringar i centrum. Staden har förtätats i sådan grad att många P-platser efterhand försvunnit, utan att ersättas med andra. Kommunen har genom åren ställt på tok för låga krav på byggherrarna och låtit dem bebygga parkeringsytor alldeles för enkelt och alldeles för billigt.

Därför måste vi anstränga oss för att bygga nya parkeringar i Skövde! Arbetet med detta pågår i kommunen, vet jag. En snabb och enkel lösning var iordningställandet av ytan vid den gamla OK-tappen vid Mörkekorset. Men det räcker inte. Det måste byggas minst ett nytt P-hus på någon av de ytor som ännu inte bebyggts. En sådan konstruktion är inte gratis. Det är ett tredje skäl till varför det inte är särdeles fiffigt att hålla kommunala P-platser fria från avgifter. Intäkterna kan delvis användas för att finansiera en nybyggnation.

Skövde går från att vara en sömnig landsort till en expansiv stad i utveckling. Det får konsekvenser och till dessa hör – på gott och ont – en ökad grad av trängsel. Jag har själv slagits av hur trångt det är i centrum och vid de till staden in- och utgående stråken i samband med arbetsdagens början och slut. Att stå i bilkö i Skövde hörde förr till ovanligheterna. Så är det inte idag. Detta måste vi naturligtvis efter bästa förmåga motverka genom kloka infrastrukturlösningar. Men vi måste faktiskt också i viss mån vänja oss vid både köer, trängsel och P-avgifter. Eller ännu hellre: åka kollektivt.

Etiketter

Tappade uppkopplingen