Positiv dom för Cementa

Blogginlägg

På måndagen delgav Mark- och miljödomstolen sin dom över Cementas i Skövde ansökan om fortsatt och utvidgat tillstånd för kalkstensbrytning. Sammanfatningsvis innebär den ett klartecken för företaget att fortsätta med sin kalkstensbrytning och därmed sin cementproduktion i Skövde. Jag välkomnar beskedet och jag är tillfreds med att en lång process nu har kommit till sin slutpunkt. Väl medveten om att den genom överklaganden kan förskjutas framåt i tiden.

Jag har skummat den 115 sidor tjocka domen och insett att kalkstensbrytning i Sverige verkligen inte är något som sker godtyckligt.Kraven, som domen staplar, är flera och reglerar en mängd hänsyn som ska tas utifrån miljöbalken. Alltifrån hur sprängning ska utföras till vilket ansvar företaget har för att genom fysiska åtgärder i den omkringliggande terrängen kompensera för det utvidgade brytområdet. Domstolen har också vägt olika riksintressen mot varandra. För på Billingen krockar intresset för kalkstensbrytning med det för friluftsliv. Domstolen konstaterar dock att den utvidgade täkten endast kommer att ta en halv procent av det sammanhängande naturområdet Billingen i anspråk. Vidare att den inte innebär “några betydande förluster av naturmiljöer eller arter i ett större landskapsperspektiv”. Klart och tydligt.

I Skövde har frågan om Cementas fortsatta tillvaro engagerat och berört. I Moderaterna har vi hela tiden varit positiva till att en för staden viktig arbetsgivare kan fortsätta med en för Sverige viktig produktion. Om detta har vi inte varit ensamma. Skövde kommunfullmäktige beslutade med en mycket övertygande majoritet om sitt yttrande, med vilket kommunen uttalade att den inte hade något att erinra mot utökat täkttillstånd. Men vi har också varit angelägna om att för domstolen redovisa vår syn på olika miljöaspekter, terrängförhållanden och förutsättningar för att en fortsatt kalkstensbrytning ska ske med möjligaste hänsyn till omgivning, natur och människor.

Den som är ej mer än måttligt intresserad har möjligen kunnat få uppfattningen att frågan om Cementas framtid är något som är upp till kommunpolitiker har att avgöra. Lokalpolitiskt initierade rop om folkomröstningar, ett antal motioner i kommunfullmäktige och diverse artiklar i bladen kan ha givit sken av detta. Men så är det nu inte. Det är falska förespeglingar. Den som vill förbjuda kalkstensbrytning (vilket torde vara problematiskt av en lång rad skäl) måste ändra lagen. Det gör man inte i Skövde kommunfullmäktige. Det gör man i riksdagen.

LÄNK:

Tidigare inlägg om Cementa.

Tappade uppkopplingen