Proportionaliteten återställd

Blogginlägg

Idag meddelade Förvaltningsrätten i Jönköping att den upphäver Skövde kommunfullmäktiges beslut om val av ledamöter till Barn- och utbildningsnämnden. Detta efter att Moderaterna i Skövde, genom Theres Sahlström och Torbjörn Bergman, överklagat domen.

Bakgrunden är att Sverigedemokraterna yrkade att detta val skulle förrättas utifrån Lagen om proportionellt valsätt. Detta är en ganska snårig och svårbegriplig lag, vilken aldrig tidigare tillämpats i Skövde. Syftet är att säkerställa att en nämnd verkligen får en utifrån valresultatet proportionell sammansättning. Proportionaliteten kan och bör dock åstadkommas på annat vis, genom att partierna accepterar, nominerar och väljer nämndens ledamöter utifrån den beräkningsgrund som lagen anger för att åstadkomma proportionalitet. Så har vi tidigare alltid förfarit i Skövde.

Lagen är som sagt så komplicerad att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sett sig nödgad att upprätta en manual om hur valproceduren ska utföras. Denna manual följdes vid genomförandet av valet i kommunfullmäktige. Men manualen i sig visade sig inte följa lagen. Detta konstaterar också Förvaltningsrätten i sin dom. Tilläggas bör att SKL därefter gjort uppdateringar av sin manual.

Uppenbarligen har Sverigedemokraterna i kommunen studerat SKL:s manual nogsamt och funnit att de kan vinna en fördel genom tillämpningen av denna. Genom att SD oblygt valde att kidnappa en centerpartist och föra upp honom på sin egen valsedel, uppstod en oväntad situation som ledde till att SD till slut fick en ledamot mer än partiet egentligen skulle ha. På så vis roffade SD åt sig en vågmästarroll i nämnden. Förvaltningsrätten konstaterar dock att det är fullt lagligt att kidnappa centerpartister (och andra) och utan deras samtycke föra upp dem på valsedlar inför proportionella val i fullmäktige. Det var hanteringen av tilldelningen av ledamotsplatser som inte var lagenlig.

Om detta kan man tänka och tycka en del. Först och främst tycker jag att det är väsentligt att en domstol nu har slagit fast att Lagen om proportionellt valsätt inte ska kunna tillämpas på ett sätt som upphäver själva proportionaliteten. Demokratin och väljarnas vilja ska inte kunna åsidosättas till förmån för taktiska och tekniska, matematiska manövrar i excelarken. Varken i Skövde eller annorstädes.

Nu ska valen till Barn- och utbildningsnämnd göras om. I och med att domstolen nu har stängt dörren för otillbörligt trixande med valresultatet, bör valet kunna förrättas utan den krångliga proceduren som följer av den komplicerade Lagen om proportionellt valsätt. Nämndens sammansättning blir under alla omständigheter 7 ledamöter från Alliansen, 5 från S/V/MP och 1 från SD. Allt utifrån väljarnas vilja och lagens mening.

LÄNK:

Förvaltningsrätten upphäver val till Barn- och utbildningsnämnden – SLA 14 november 2019
Dom i mål 6469-18, Förvaltningsrätten i Jönköping

Tappade uppkopplingen