Rätt kvinna/man på rätt plats

Blogginlägg

I förra veckan beslutade skolnämnden – i bred politisk enighet – om kompletterande riktlinjer för uppdraget att se över resursfördelningssystemet. Det är alltså den metod som kommunen och nämnden använder för att fördela pengar till skolor och förskolor. I Skövde tillämpas ett system som – väldigt förenklat – ger mer resurser till skolor med större behov. Så fungerar det faktiskt inte överallt. Därför kommer regeringen nu att lagstifta om att samtliga kommuner förfar på ett likartat sätt som Skövde gör och gjort sedan länge. Men även om det fungerar väl i Skövde vill vi ändå utreda om vi behöver skruva och justera i vår modell. I så fall ska vi göra det i syfte att uppnå en ännu högre grad av likvärdighet mellan våra enheter.

Den i mitt tycke viktigaste delen i uppdragsbeskrivningen är den som rör utvecklingen av en personalstrategi. För visst är pengar viktigt. Men än viktigare är det vi använder pengarna till, vilket främst är att anställa och avlöna medarbetare. Nedan följer beskrivningen av detta viktiga uppdrag, som jag är mycket nöjd med. För jag tror att vi är något riktigt viktigt och värdefullt på spåret!

Fördelningssystemet omfattar resurser i form av pengar. Ansvarig rektor eller förskolechef har att omsätta dessa i främst av avlöning av medarbetare. Medarbetarna är organisationens främsta resurs. Kvalitén i de anställdas arbete avgör graden av kvalité, måluppfyllelse och framgång. Parallellt med utvecklingen av ett nytt resursfördelningssystem bör därför en personalstrategi utvecklas. Syftet ska vara i högre grad vara att matcha de anställda mot rätt befattningar i organisationen. De duktigaste ledarna och lärarna ska tjänstgöra på de mer utmanande befattningarna. Genom att mer medvetet och systematiskt eftersträva ‘rätt kvinna/man på rätt plats’ ges bättre förutsättningar för förbättrade resultat, högre måluppfyllelse och optimerad användning av nämndens resurser.

En högre grad av matchning måste paras med en högre grad av rörlighet för medarbetarna i organisationen. Att arbeta och utvecklas på olika förskolor och skolor inom yrkeskarriären ska vara naturligt. Det bör prövas om det är möjligt och eftersträvansvärt att anställningen i Skövde kommun förenas med tidsbegränsat förordnande på en skola eller förskola. Placeringen vid enhet ska då styras främst av skolans kompetensbehov, men också medarbetarens behov av utveckling utifrån individuella utvecklingsplaner.

Nyligen har skol- och utbildningsförvaltningarna utvecklat en gemensam syn på och riktlinjer för hur förstalärare och lektorer ska rekryteras och användas i verksamheten. Dessa riktlinjer bör vara en del av personalstrategin, som ska ta ett samlat grepp om samtliga personalkategorier inom skolförvaltningens pedagogiska verksamhet.

Vi har ambitionen att Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som förmår att rekrytera och behålla skickliga medarbetare. Vi vill också bidra till att utveckla och höja läraryrkets status. Grundläggande är att status förtjänas och vinns genom presterat resultat och bevisad yrkesskicklighet. Medarbetare som presterar goda resultat ska därmed premieras vid lönesättning.”

Tappade uppkopplingen