Samtal om skolan

Blogginlägg

AJOH skolaI lördags (28 SEP 13) genomförde Moderaterna i Skövde en samtalsaktivitet på stan. I två timmar ägnade sig 10-talet M-funktionärer åt att främst fråga Skövdeborna om deras syn på skolan och skolpolitiken i Sverige och Skövde. Vi fick ihop 43 ifyllda enkäter efter lika många samtal i höstkylan.

Efter att ha gått igenom svaren har jag funnit två inriktningar, som är mer återkommande än andra i svaren. Den första är på temat att det är för lite ordning och reda i skolan, att det är för slappt och att lärare och rektorer inte har tillräckliga befogenheter. Den andra är att det behövs fler lärare och mindre klasser i skolan. Därutöver har dem vi samtalat med uttryckt varierande synpunkter i stort och i smått. Nedan följer några snabba tankar och reflektioner om lördagens samtal och inhämtade uppfattningar.

Visst är det viktigt med ordning, reda, trygghet, studiero, respekt och hyfs! Min uppfattning är dock att den upplevda bristen på dessa företeelser delvis är en schablonbild, som inte fullt ut överensstämmer med verkligheten. Visst finns det på några skolor elever, som ställer till oordning och bekymmer. Men dessa elever är, vågar jag påstå, få och har i regel problembilder, som inte skolan ensamt kan möta och hantera. Det kräver samverkan med andra myndigheter, såsom bland annat socialtjänst och polis.

Den nya skollagen har i alla fall givit rektorer och lärare avsevärt större befogenheter rörande disciplinära åtgärder än vad som tidigare var fallet. Lärare får numera omhänderta föremål som är störande (såsom mobiltelefoner). En rektor får, om det behövs för att upprätthålla trygghet och studiero, tillfälligt stänga av en elev, tillfälligt omplacera den inom skolan eller tillfälligt förflytta den till en annan skola. Skolnämnden kan i samma syfte besluta om permanent omplacering.

Jag tror nog inte att det främst är regelverk och befogenheter som är gränssättande, utan hur lärare förmår att agera som ledare gentemot eleverna i klassrummet. Min uppfattning är att ledarskapet i skolan är A och O för trygghet och studiero samt upprätthållandet av en anständig värdegrund. Jag har mött skickliga lärare, som med stor medvetenhet både utövar och reflekterar över sitt ledarskap. Jag menar att ämnet ledarskap borde ha en stor och tung betydelse i utbildningen av lärare i grundskolan. För det är faktiskt ett kvalificerat ledarskapsuppdrag, som lärarna varje dag förväntas utföra.

Frågan om resurser är alltid aktuell och ropen på mer och fler är ständigt återkommande. I Skövde har vi också tillfört mer pengar. De senaste tre åren har 13,5 miljoner kronor tillförts för att höja lönerna i skolförvaltningen . Trots ett kämpigt konjunkturläge med sviktande skatteintäkter har Alliansen avsatt mer pengar till skolan i kommunbudgeten för 2014. Nio miljoner kronor tillförs för att vi generellt ska kunna upprätthålla personaltätheten. Men vi tillför också ytterligare fyra miljoner kronor för det vi kallar ett “lågstadielyft”. Syftet är att ge ett ökat utrymme för insatser under elevernas första skolår. Det är ju då grunden läggs för den fortsatta skolgången. Luckor i de grundläggande kunskaperna och färdigheterna kan senare visa sig förödande och irreparabla. I Alliansen har vi också sagt att det är lägrestadierna vi i första hand ska förstärka, om eller när ekonomin förbättras och vi får ett förbättrat, lokalt reformutrymme.

Men kvantitet och antalet medarbetare på lönelistan är ändå inte den främsta framgångsfaktorn. Det är naturligtvis kvaliteten på medarbetarna och den undervisning de utför, som har störst effekt. Skövde har glädjande nog en betydligt högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än det genomsnittliga; 94 % jämfört med 88 % (2012). Sedan denna höst har vi också ett antal förstalärare (vilket är en produkt av Alliansregeringens politik) i tjänst. När vi nu lokalt tillför ytterligare medel ser jag att dessa i första hand används till att förstärka kompetensen, genom att bland annat anställa speciallärare och -pedagoger.

Men att enkom öka kostnaderna och tillföra med resurser löser inte alls alla problem. Vi måste, överallt, förvissa oss om att vi använder skattebetalarnas pengar på ett sätt, som ger gott resultat. Annars riskerar vi att betala mer och mer pengar, utan att någonsin se  förbättringar i resultatet. Ambitionen för skolutveckling måste gå hand i hand med omsorgen om skattebetalarnas medel. Vi måste arbeta medvetet och systematiskt med att utveckla vår verksamhet och höja kvalitén i den. I Skövde formerar vi nu också långsamt, omsorgsfullt och noggrant strukturerna för vårt kvalitetsarbete.  Jag håller inte alls med dem, som menar att mätningar och värderingar i skolan mest är till besvär.

Tappade uppkopplingen