Samverkan A och O

Blogginlägg

CV90

Dagen har jag ägnat åt försvarsfrågor. Först deltog jag på Försvarskonferensen i Skövde och därefter var jag med på Skövdemoderaternas möte med försvarsministern Karin Enström.

Konferensen tycker jag var riktigt bra och lyckad! Denna mötesplats behövs för att knyta kontakter och diskutera hur olika aktörer bäst sköter sina åtaganden inom ramen för den stora samhällsreform, som det nya försvaret innebär. Heder och ära åt alla dem som arbetat med att åstadkomma detta fina arrangemang, som befäster Skövdes ställning som ledande förbandsort.

Konferensen kretsade kring våra soldater och sjömän. Både de kontinuerligt och de tillfälligt tjänstgörande. Förekomsten av framförallt den senare personalkategorin (GSS/T) ställer krav på både Försvarsmakten och de civila arbetsgivare, där GSS/T trots allt ägnar huvuddelen av sin arbetstid och sitt yrkesliv. Det gäller att utveckla anställningsförhållanden och relationer, som är värdefulla för försvaret, den civile arbetsgivaren och – framförallt – för den enskilde soldaten/sjömannen.

Hur gör man detta? Den huvudsakliga slutsatsen av flera kloka personers samtal, är att vinsterna och förtjänsterna med att vara tillfälligt tjänstgörande måste förtydligas och kommuniceras. Och likaså fördelarna med att ha en soldat eller sjöman anställd. Några arbetsgivarföreträdare vittnade om de generella kvaliteterna som en militärt utbildad person besitter; bland annat ordning, reda och punktlighet. Men det räcker inte. Försvarsmakten måste bli bättre på att berätta för de civila arbetsgivarna om soldatens/sjömannens kunskaper och färdigheter.

Talare vittnade också om behovet av försvarsinformation på företagen. Den stora förändringen av personalförsörjningssystemet har gått fort och det är inte alla chefer och HR-människor som har hunnit att sätta sig in i vad det innebär. Här tycker jag att reservofficerarna måste betraktas som en resurs. Det är människor med ansvarsfulla befattningar i både den civila och den militära världen. De borde i högre grad användas för att målmedvetet slå bryggor och utveckla förståelse för de båda sidornas behov och förutsättningar.

Att åstadkomma det civila näringslivets intresse och engagemang för att vara delaktig i försvarsreformen är A och O. Annars kommer aldrig systemet med tillfälligt tjänstgörande soldater och sjömän fungera. Detta ställer krav på civil-militär samverkan på alla nivåer. En väldigt bra början är att centrala näringslivsföreträdare deltar i konferenser, som den som hölls i Skövde idag. Deltagarna i dagens konferens var nästan uteslutande från Försvarsmakten och förbandskommunerna. Gott så, men min förhoppning är att Försvarskonferensen 2014 samlar fler chefer i näringslivet för att diskutera civil-militära personalfrågor.

LÄNK:

Försvarsmaktskonferensen i Skövde 

Etiketter

Tappade uppkopplingen