SD spelar för gallerierna

I en debattartikel i SLA kommenterar Gunilla Knutsson Löfvenborg och jag SD:s överklagande av bygglovet för en moské i Skövde.

Sverigedemokraterna spelar för gallerierna när de överklagar bygglovet för en moské i Skövde utifrån tesen att detta är ett beslut av sådan principiell karaktär att det istället skulle ha beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har delegerat beslutsfattandet rörande bygglovsprövning till Bygglovsnämnden. I prövningen ingår att bedöma och säkerställa att lovet inte strider mot Plan- och bygglagen och den gällande detaljplanen. Bygglovsprövning innebär myndighetsutövning. Denna ska givetvis präglas av förutsebarhet, rättssäkerhet och likabehandling. Utrymmet för godtyckliga, politiska tyckanden i denna hantering är och ska också vara synnerligen begränsat.

Den politiska viljan utövas istället när översikts- och detaljplaner ska fastställas. Det är med dessa planer som kommunen styr markanvändningen. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som fastställer syfte och krav för ett markavsnitts användning och bebyggelse. Ett bygglov som uppfyller detaljplanens och lagens krav kan således inte hindras av vare sig av bygglovsnämnd eller kommunfullmäktige. Ett sådant agerande vore i strid med lagen och skulle ofrånkomligen överprövas och underkännas av nästa instans.

I grund och botten är detta en god ordning. Det vore alldeles orimligt att en byggherre, vars planerade byggnation uppfyller både lagens och detaljplanens krav, ändå skulle kunna få sitt projekt grusat i en oförutsebar, nyckfull och politiskt motiverad bygglovsprövning. Det vore en grov inskränkning av äganderätten som också skulle leda till att avsevärt färre bostäder och byggnader skulle komma att byggas i vår kommun och i vårt land. Detta eftersom det ekonomiska risktagandet för att bygga ett hus skulle öka dramatiskt med en bygglovshantering som präglades av godtycke.

Den aktuella detaljplanen är från 2005 och har det uttalade syftet att medge uppförande av en moské på den berörda tomten i anslutning till ödekyrkogården intill Ryds kyrkoruin. Utifrån denna plan har tidigare byggnadsnämnder i Skövde vid flera tillfällen beviljat bygglov för uppförande av en moské. Byggloven har emellertid inte fullföljts och någon moské har hittills inte uppförts. Men detaljplanen gäller likväl tills dess att kommunen beslutar att ersätta den med en annan. Något initiativ till en sådan process har emellertid inte tagits av vare sig SD eller för den delen något annat av kommunens politiska partier.

Anders G Johansson (M),
f d ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde

Gunilla Knutsson Löfvenborg (M),
ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde

Tappade uppkopplingen