Alliansen i Skövde prioriterar skolan

Blogginlägg

Pengar

Idag presenterade Alliansen i Skövde sitt förslag till kommunbudget för 2014. Budgeten innebär en offensiv satsning på utbildning, jobb och bostäder, men den innebär också att kommunalskatten höjs med 30 öre.

Det är tråkigt att behöva höja skatten och det var inget lätt beslut. För det innebär ju att människors ekonomiska utrymme minskar. För hushåll med mindre inkomster blir marginalerna mindre och det blir tuffare att få pengarna att räcka till vid månadens slut. Att skövdeborna får lite mindre pengar kvar i plånböckerna innebär också att de kommer att konsumera något mindre, vilket i sin tur påverkar handel och serviceföretag i Skövde.

En skattehöjning får konsekvenser och ska därför användas mycket restriktivt. Därför har vi moderater och de övriga Allianspartierna ridit spärr mot Socialdemokraterna, som ständigt är pigga på nya offentliga utgifter och har upphöjt skattehöjning till sin mest överordnade och prioriterade idé. Inför 2013 ville de höja skatten med hela 60 öre.

Men inför 2014 är det alltså nödvändigt att justera skattesatsen.  Skatteintäkterna planar ut på grund av lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen. Förändringen av det kommunala utjämningssystemet gör att Skövde årligen förlorar 14 miljoner kronor (vilket motsvarar nästan 20 öre i skatt). För att klara av att upprätthålla den välfärd och den kommunala service som invånarna i Skövde behöver och värdesätter måste intäkterna ökas. Skövde har dock – och det är viktigt att komma ihåg – alltjämt en av de lägsta skattesatserna i Västra Götaland.

Satsning på skolan
Skolan är ett område som Alliansen prioriterar. Detta är jag nöjd med! Medel skjuts till för att för- och grundskolan, trots den ekonomiska krisen, inte ska behöva sänka personaltätheten. Medel skjuts till för att kompensera skolnämnden för de ökade hyreskostnader, som kommer av förhyrning av evakueringslokaler för att klara pågående och planerade investeringar.

Sist, men inte minst, tillförs fyra miljoner kronor för det som jag kallar ett lågstadielyft. Idén är skolan bättre ska lyckas med tidiga insatser för eleverna. Barnen ska tidigt lära sig att läsa skriva och att tillämpa de fyra räknesätten. Det är grunden för att tillgodogöra sig och klara den vidare utbildningen. Klarar vi detta kommer vi på sikt att öka antalet elever med behörighet till gymnasiet. Vi ger unga människor bättre möjligheter att lyckas i skolan och livet! Vi minskar sannolikt också behovet av särskilda åtgärder senare i skolan. När konjunkturen vänder och kommunekonomin blir bättre, hoppas jag att vi kan förstärka lågstadielyftet ytterligare.

På investeringssidan sker också betydande satsningar skolväsendet. Ett antal befintliga förskolor renoveras och byggs till och nya uppförs. Uppförandet av nya Billingskolan slutförs och renoveringen av Stöpenskolan inleds.

Således finns det flera glädjeämnen! Möjligen tillkommer fler sådana, om ytterligare utbetalningar av s k AFA-pengar sker under året. Det  innebär i så fall att utrymme för vissa angelägna satsningar av engångskaraktär blir möjliga. Om detta vet vi inget i nuläget, men jag har uppfattat att det inte är osannolikt att en utbetalning faktiskt sker.

Skövde växer och kräver ständigt nya investeringar, samtidigt som lagstiftarens krav och medborgarnas förväntningar på välfärd och service ökar. Alliansen har presenterat en bra budget för 2014. Diskussionen framöver måste handla om hur vi på sikt ska kunna sänka skatten igen, utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden. Det måste vara ambitionen. I alla fall för oss moderater.

 

LÄNK:

Skövde Nyheter 13 maj 2013

Tappade uppkopplingen